ACTIVITAT 441

En quin punt de la paràbola y = 4 – x2 la tangent forma amb els eixos de coordenades un triangle d’area mínima?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 441 › ›

ACTIVITAT 440

En quin punt de la paràbola y = 4 – x2 la tangent forma amb els eixos de coordenades un triangle d’area mínima?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 440 › ›

ACTIVITAT 373

[IBO] Troba el domini i recorregut de la funció f(x)=(1 – x2)-1/2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 373 › ›

ACTIVITAT 372

[IBO] Considera la progressió aritmètica: 2, 5, 8

1) Troba una expressió per a Sn.

2) Troba n, si la suma és 1365.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 372 › ›

ACTIVITAT 371

[IBO] El gràfic mostra les rectes x + y = 5 i x – 2y – 4 = 0, i també el punt P (1,1). És dibuixa una recta que passant per P talli les dues rectes anteriors pels punts R i Q respectivament, de manera que P sigui el punt mig del segment RQ. Es demana trobar les coordenades dels punts R i Q 371

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 371 › ›

ACTIVITAT 370

[IBO] Troba la suma infinita dels arcs de la imatge, suposant R1=1 370

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 370 › ›

ACTIVITAT 369

[IBO] La suma dels n primers termes d’una progressió aritmètica ve donada per Sn=2n– n, on n és un enter

  1. Troba els 3 primers termes de la progressió
  2. Troba l’expressió de an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 369 › ›

ACTIVITAT 368

[IBO] Troba l’àrea total de les dues regions compreses entre la corva y = x– 3x– 9x + 27 i la recta y = x + 3 368

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 368 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 366

[IBO] Resol 3· 42x+1 = 6x+2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 366 › ›

ACTIVITAT 365

[IBO] Resol l’equació logarítmica de la imatge 365

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 365 › ›

ACTIVITAT 364

[IBO] Els termes a, 1, b  estan en progressió aritmètica. Els termes 1, a, b estan en progressió geomètrica. Troba els valors: a i b, a≠b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 364 › ›

ACTIVITAT 363

[IBO] Els processos independents A i B són tals que P(A)=0,4 i P(AUB)=0,88. Troba:

a) P(B)

b) La probabilitat que succeeixi A o B, però no tots dos alhora

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 363 › ›

ACTIVITAT 362

[IBO] Donat el cercle x² + (y – 2)² = 1, trobeu els possibles pendents de la recta y=kx, tal que sigui tangent al cercle.

[Teorema del catet][Teorema de l’altura]

362

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 362 › ›

ACTIVITAT 361

[IBO] Troba els valors que pot tenir k, perquè les solucions a i b de l’equació x² – kx + (k+1) = 0, compleixin que a² + b² = 13

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 361 › ›

ACTIVITAT 360

[IBO] Troba el vèrtex de la funció f(x)=x² -6x +5, explicant les transformacions que ha sofert la funció a partir de f(x)=x² 360

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 360 › ›

ACTIVITAT 359

[IBO][PERMUTACIONS]En una prestatgeria i ha 3 llibres de matemàtiques, 5 d’anglès, 4 de ciències i un diccionari.

a) De quantes maneres es poden disposar si els llibres de cada matèria han d’estar junts?

b) I si a més el diccionari ha d’estar al costat dels llibres de matemàtiques?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 359 › ›

ACTIVITAT 358

[IBO] Determina els paràmetres a, b. a≠0, que fan (1 + x)5·(1 + ax)6 = 1 + bx + 10x²+ ….

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 358 › ›

ACTIVITAT 357

[IBO] Determina per quins valors de x, es compleix la desigualtat de la imatge 357

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 357 › ›

ACTIVITAT 355

[IBO] La mitjana de 10 números val 10, i la desviació típica val 3.

Troba el valor de l’expressió de la imatge

355

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 355 › ›