ACTIVITAT 194

[PAAU 1999] Una bola de 500 g que es deixa caure des d’una altura de 3 m sobre una superfície de sorra penetra 15 cm en la sorra abans d’aturar-se. Determina la força, suposada constant, de la sorra sobre la bola.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 194 › ›

ACTIVITAT 193

[PAAU 1999] Un esquiador de 80 kg que surt des de A arriba a B amb una velocitat de 30 m/s, i quan passa per C la seva velocitat és de 23 m/s. La distància entre B i C és de 30 m.
a) Quant han variat les energies cinètica i potencial de l’esquiador en anar des de B fins a C?
b) Quanta energia s’ha perdut per fregament en el tram recte BC? Quant val la força de fregament, suposada constant, en aquest tram?
c) Si la pista s’acaba a C i l’esquiador fa un salt parabòlic, quina és la màxima alçada h que assolirà, mesurada sobre el nivell de C (observa el dibuix)?
Suposa negligibles els efectes del fregament amb l’aire.
193

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 193 › ›

ACTIVITAT 192

[PAAU 1998] Un cos puja per un pla inclinat amb fregament per l’acció d’una força externa. Raona si és positiu, negatiu o nul el treball fet per les forces següents:
a) El pes.
b) La normal.
c) El fregament.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 192 › ›

ACTIVITAT 191

[PAAU 2002] Una pilota de 5 kg de massa es llença des del terra verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 10 m/s. Si el vent comunica a la pilota una velocitat horitzontal constant de 15 km/h, trobeu:
a) L’alçada màxima a la qual arribarà la pilota i el temps que trigarà a assolir-la.
b) La distància entre el punt de llançament i el punt d’impacte amb el terra.
c) L’energia cinètica de la pilota en el moment d’impactar amb el terra.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 191 › ›

ACTIVITAT 190

[PAAU 2008] En la gràfica següent es mostra com varia l’acceleració d’un cos de massa 10 kg que es mou en línia recta. Quin treball s’ha efectuat sobre el cos per a moure’l des de x = 0 fins a x = 8 m? 190

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 190 › ›

ACTIVITAT 189

[PAAU 1997] Un camió de 60 tones porta una velocitat de 72 km/h quan comença a frenar. Si s’atura 10 segons després, quina ha estat la potència mitjana de la frenada? (1 tona = 1000 kg) 189

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 189 › ›

ACTIVITAT 188

[PAAU 2009] El punt més alt d’una pista d’esquí (que podem aproximar a un pla inclinat sense fregament, tram AB), es troba a una altura h respecte del final. Fora de la pista, tram BC, no queda neu i per tant hi ha fregament (coeficient de fregament, μ, no nul). Si un esquiador surt del començament de la pista (punt A) a una velocitat nul·la:
1) Quina serà la seva velocitat al final de la pista (punt B)?
a) ARREL(2gh)
b) ARREL(gh/2)
c) Depèn de la massa de l’esquiador.
2) Quina distància horitzontal (BC) recorrerà l’esquiador abans d’aturar-se?
a) h·ARREL(μ)
b) h·μ
c) h/μ
188

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 188 › ›

ACTIVITAT 187

[PAAU 2003] Un cos de massa m lligat a l’extrem d’una corda de longitud L descriu una trajectòria circular de radi L en un pla vertical.
Quant val el treball realitzat per la tensió de la corda quan el cos va del punt més alt al punt més baix de la trajectòria?
Quant val el treball realitzat pel pes del cos entre aquests mateixos punts?
187

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 187 › ›

ACTIVITAT 186

[PAAU 2000] Un avió de massa M fa un ris (loop) de manera que segueix una trajectòria circular i vertical de radi R.
a) Quin treball fa la força pes quan l’avió va del punt més alt A al punt més baix B de la trajectòria?
b) Quin treball fa aquesta força en fer una volta completa de A a B?
186

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 186 › ›

ACTIVITAT 185

[PAAU 1998] Un nen de 30 kg es deixa caure per un tobogan de 2 m d’altura i arriba a terra amb una velocitat de 4 m/s. Quin treball han fet les forces de fregament? 185

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 185 › ›

ACTIVITAT 184

[PAAU 1998] Un paracaigudista baixa a velocitat constant. Per tant, la seva energia cinètica es manté constant i la seva energia potencial disminueix. Significa, això, que no es conserva l’energia? Representa en un diagrama les forces que actuen sobre el paracaigudista i indica quina relació hi ha entre les forces 184

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 184 › ›

ACTIVITAT 183

[PAAU 2008] Llancem cap amunt, amb una certa velocitat inicial, un cos de massa 1 kg per un pendent de 37° de manera que recorre 10 m fins a aturar-se i posteriorment torna al punt de partida. El coeficient de fricció entre el cos i el pla inclinat val 0,1.
1) El treball que fa el pes sobre la massa
a) és positiu a la pujada
b) val –59,0 J a la baixada
c) des que surt fins que torna al punt de partida (pujada i baixada) és nul.
2) El treball que fa la força de fricció sobre la massa
a) val –9,80 J a la pujada
b) val –7,83 J a la baixada
c) des que surt fins que torna al punt de partida (pujada i baixada) és nul.
183

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 183 › ›

ACTIVITAT 181

[PAAU 2009] Fem oscil·lar un objecte lligat a una corda de 40 cm de longitud, com si fos un pèndol, de manera que quan l’objecte es troba en el punt més alt de la trajectòria la corda forma un angle de 37° amb la vertical.
1) L’objecte passarà pel punt més baix del recorregut a una velocitat de
a) 2,50 m/s.
b) 2,80 m/s.
c) 1,26 m/s.
2) La tensió de la corda
a) és màxima en el punt més alt del recorregut.
b) és màxima en el punt més baix del recorregut.
c) fa un treball positiu sobre l’objecte quan passa del punt més alt al més baix de la trajectòria.
181

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 181 › ›

ACTIVITAT 176

[PAAU 2004] Deixem caure un cos m1 de massa 1 kg des del punt A d’una guia semicircular de radi R = 2 m. En arribar al punt B, xoca contra una altra massa en repòs m2 de 500 g, de manera que després de l’impacte ambdues masses queden unides i el conjunt puja per la guia fins a una altura h de 60 cm (punt C). Sabent que en la meitat AB de la guia no hi ha fricció, però en l’altra meitat sí, calculeu:
a) La velocitat amb què m1 xoca contra m2.
b) El treball de la força de fricció en el tram BC.
c) La força que fa la guia sobre el conjunt en el punt C.
176

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 176 › ›

ACTIVITAT 156

[PAAU 1998] Es llança un cos de 5 kg des d’un penyassegat que està a una alçària de 120 m sobre l’aigua. La velocitat inicial del cos té un mòdul de 100 m/s i forma un angle de 30º amb l’horitzontal. Si la fricció amb l’aire és negligible,
a) Quant valdrà el component horitzontal de la velocitat en el moment de l’impacte amb l’aigua?
b) En quin instant, després de llançar-lo, el cos es troba a una altura de 80 metres sobre l’aigua?
c) Quina serà l’energia cinètica del cos en aquest mateix punt de la trajectòria?
Nota: considera g = 10 m/s²
156

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 156 › ›

ACTIVITAT 132

Un mòbil de massa 5 Kg i amb velocitat 10 m/s, persegueix un altre mòbil de massa 1 kg i velocitat 4 m/s. Xoquen i queden enganxats, movent-se en la mateixa direcció. Es demana
a) Amb quina velocitat es mou el conjunt?
b) Què ha passat amb l’energia cinètica?
132

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 132 › ›

ACTIVITAT 129

Un nen vol fer pujar una joguina per plans inclinats diferents que tenen la mateixa alçària. Demostreu que suposant que aconsegueixi que la joguina arribi fins a dalt sempre amb velocitat constant i tenint en compte que no hi ha fregament:
a) La força que ha de fer en cada cas és diferent
b) El treball que ha de fer sempre és el mateix
129

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 129 › ›

ACTIVITAT 123

En uns grans magatzems, una cinta transportadora de 35 m de llarg puja 20 persones de massa 1.450 Kg des de la planta baixa fins a la 1a planta que està a 6 m d’altura amb una velocitat constant de 0,25 m/s. Determineu el rendiment del motor de la cinta si aquest ha consumit una potència de 1,56 CV per a pujar les 20 persones. 123

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 123 › ›