ACTIVITAT 397

Troba el límit de f(x), per a x = – ∞, x = + ∞, i x = ±2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 397 › ›

ACTIVITAT 396

Troba el límit a infinit de la funció de la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 396 › ›

ACTIVITAT 391

Troba la funció inversa g(x), a la funció f(x), que està escrita la dreta i comprova que la combinació f o g (x) = g o f (x) = x

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 391 › ›

ACTIVITAT 384

Donada f(x) = (2x + 1)/(x – 3) i g(x) = (3x+1)/(x – 2)

Troba f o g (x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 384 › ›

ACTIVITAT 383

Donada f(x)= 4x-1 i g(x)= 3/(2x-1)

Troba f(x) + g(x), f(x) – g(x), f(x) · g(x), f(x) / g(x), g(x) / f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 383 › ›

ACTIVITAT 382

Donada f(x)= 2x+1, i g(x)= (3x+1)/(x-2)

Troba f o g(x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 382 › ›

ACTIVITAT 379

Resol
162X + Y = 4X – 5Y
log (X-Y) = 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 379 › ›

ACTIVITAT 378

Resol
logx(y+3) = 1
logx(2y-1) = 1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 378 › ›

ACTIVITAT 373

[IBO] Troba el domini i recorregut de la funció f(x)=(1 – x2)-1/2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 373 › ›

ACTIVITAT 371

[IBO] El gràfic mostra les rectes x + y = 5 i x – 2y – 4 = 0, i també el punt P (1,1). És dibuixa una recta que passant per P talli les dues rectes anteriors pels punts R i Q respectivament, de manera que P sigui el punt mig del segment RQ. Es demana trobar les coordenades dels punts R i Q 371

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 371 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 366

[IBO] Resol 3· 42x+1 = 6x+2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 366 › ›

ACTIVITAT 365

[IBO] Resol l’equació logarítmica de la imatge 365

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 365 › ›

ACTIVITAT 360

[IBO] Troba el vèrtex de la funció f(x)=x² -6x +5, explicant les transformacions que ha sofert la funció a partir de f(x)=x² 360

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 360 › ›

ACTIVITAT 354

[IBO] Troba per quins valors de m, la desigualtat m(x+1)≤x² es compleix per a qualsevol valor de x 354

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 354 › ›

ACTIVITAT 345

Calcula l’operació de la imatge

[Canvi de bases]

345

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 345 › ›

ACTIVITAT 325

Demostra si es certa o no la igualtat de la imatge 325

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 325 › ›

ACTIVITAT 321

[IBO] Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a la recta y = x 321

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 321 › ›

ACTIVITAT 320

[IBO]Donada la corba x³·y²=8. Troba l’equació de la recta normal a la corba en el punt (2,1) 320

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 320 › ›

ACTIVITAT 317

Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a l’eix horitzontal, troba també l’equació de la recta perpendicular a l’anterior i que passa per x = 1 317

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 317 › ›