ACTIVITAT 360

[IBO] Troba el vèrtex de la funció f(x)=x² -6x +5, explicant les transformacions que ha sofert la funció a partir de f(x)=x² 360

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 360 › ›

ACTIVITAT 354

[IBO] Troba per quins valors de m, la desigualtat m(x+1)≤x² es compleix per a qualsevol valor de x 354

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 354 › ›

ACTIVITAT 321

[IBO] Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a la recta y = x 321

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 321 › ›

ACTIVITAT 317

Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a l’eix horitzontal, troba també l’equació de la recta perpendicular a l’anterior i que passa per x = 1 317

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 317 › ›

ACTIVITAT 316

[IBO] Troba l’equació de la recta normal a la corba y = 1 – 2x², per x = -1 316

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 316 › ›

ACTIVITAT 312

[IBO] Per a quins valors de m la recta y = mx + 5, és tangent a la paràbola y = 4 – x² ? 312

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 312 › ›

ACTIVITAT 305

Calculeu l’equació de la recta tangent a la corba f(x)=(x+1)/(x-1) en el punt d’abcissa x=2 305

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 305 › ›

ACTIVITAT 304

Calculeu l’equació de la recta tangent a la corba f(x)=3x² – 2x + 3 en el punt d’abcissa x=0 304

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 304 › ›

ACTIVITAT 259

Donada la funció quadràtica que veus a la dreta de l’enunciat, es demana: trobar el vèrtex, indicant si es tracta d’un màxim o d’un mínim, els intervals de creixement i decreixement, si és còncava o convexa, els punts de tall (si n’hi ha) amb l’eix horitzontal i el punt de tall amb l’eix vertical, i una representació gràfica de la funció. 259

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 259 › ›

ACTIVITAT 237

Amb 200 m de filferro volem construir una tanca rectangular per a guardar el bestiar. Per tal de fer-la més gran aprofitarem la pared lateral de la masia, de manera que amb el filferro només caldrà fer 3 dels 4 costats, essent la paret el 4t costat.
Es demana trobar les dimensions del rectangle per tal d’obtenir la superfície màxima.
237

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 237 › ›

ACTIVITAT 236

Un noi te una pilota a la mà, a l’alçada d’1 m. La llença verticalment amb una velocitat inicial de 20 m/s. (Considereu g= 10 m/s²)
1) Troba al cap de quant temps després de llençar la pilota, aquesta assolirà l’altura màxima
2) Quina serà l’altura màxima assolida
3) En quin instant arribarà la pilota al terra
236

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 236 › ›