ACTIVITAT 461

Troba l’equació explicita del a recta que passa pels punts A(2,3) i B(3,5).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 461 › ›

ACTIVITAT 437

Siguin els punts A(−6 , −4), B (1, −3), C (6 , 2) i D(x , y)

a) Calcula les coordenades del punt D sabent que el quadrilàter ABCD és un paral·lelogram.

b) Demostra que aquest paral·lelogram és un rombe.

c) Troba l’àrea i el perímetre.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 437 › ›

ACTIVITAT 436

Troba un vector de mòdul 15 que sigui ortogonal al vector v = (48 , 14).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 436 › ›

ACTIVITAT 435

El vector a té l’origen en el punt (3,−2) i l’extrem en el punt (4, 1). El vector s, equipol·lent a l’anterior, té origen en el punt  P (4, 4). Troba’n les coordenades Q de l’extrem.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 435 › ›

ACTIVITAT 434

Busca el valor de k perquè els vectors u = (1 , 2) i v = ( k , 1) formin un angle de 30°

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 434 › ›

ACTIVITAT 433

Demostra que el triangle de vèrtexs els punts A(2 , 10), B (5 , 1) i C (8 , 2) és rectangle en B. Quant mesuren els altres dos angles del triangle?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 433 › ›

ACTIVITAT 432

Calcula les coordenades cartesianes dels punts M, S, els vectors de posició dels quals són m= 430º i s=√3330º

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 432 › ›

ACTIVITAT 431

Expressa en forma polar el vector posició de cadascun dels punts següents A (-√8, √8) i B (6,-8)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 431 › ›

ACTIVITAT 430

El vector PQ = (3,−6) té l’extrem en el punt Q (2, 1).   Determina les coordenades de l’origen P i el mòdul d’aquest vector.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 430 › ›

ACTIVITAT 429

El vector PQ =(−4, 8) té l’origen en el punt P (6, −1).

Determina les coordenades de l’extrem Q i el mòdul d’aquest vector.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 429 › ›

ACTIVITAT 427

Calcula a·a sabent que a·b = 18, b·b = 27 i l’angle entre els vectors a  i b és de 30°.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 427 › ›

ACTIVITAT 401

Representa la paràbola   X2 – 8X – 8 – 8Y = 0, trobant els elements d’interès de la figura

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 401 › ›

ACTIVITAT 399

Representa la paràbola (Y – 3)2 = – 4(X + 2), trobant els elements d’interès de la figura i la seva expressió general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 399 › ›

ACTIVITAT 390

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2017-18

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 390 › ›

ACTIVITAT 389

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2018-19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 389 › ›

ACTIVITAT 371

[IBO] El gràfic mostra les rectes x + y = 5 i x – 2y – 4 = 0, i també el punt P (1,1). És dibuixa una recta que passant per P talli les dues rectes anteriors pels punts R i Q respectivament, de manera que P sigui el punt mig del segment RQ. Es demana trobar les coordenades dels punts R i Q 371

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 371 › ›

ACTIVITAT 362

[IBO] Donat el cercle x² + (y – 2)² = 1, trobeu els possibles pendents de la recta y=kx, tal que sigui tangent al cercle.

[Teorema del catet][Teorema de l’altura]

362

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 362 › ›

ACTIVITAT 350

[IBO] Troba l’àrea del segment circular limitada per la corda AB 350

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 350 › ›

ACTIVITAT 313

[IBO] La tangent a la corba y² – x³ = 0 al punt P(1,1), talla l’eix X a l’abcissa Q i l’eix Y a l’ordenada R.
Troba la ratio PQ/QR
313

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 313 › ›

ACTIVITAT 298

[PAAU 2001] La circumferència C passa pel punt A=(4,0) i és tangent a la recta y=x en el punt B=(4,4).
a) Determineu l’equació de la recta que passa per B i el centre de la circumferència C.
b) Trobeu el centre de C i calculeu el seu radi.
298

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 298 › ›