ACTIVITAT 331

[COMBINACIONS SENSE REPETICIÓ] A una reunió assisteixen 10 persones, quantes encaixades de mans es donaran?
Si seuen per a dinar en dues taules diferents de 5 places, de quantes maneres diferents poden seure, si la posició que ocupen en cada taula és indiferent?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 331 › ›

ACTIVITAT 330

[PERMUTACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] De quantes maneres diferents es poden ordenar les lletres de la paraula ARMARI?
I de la paraula SALSA?
I de la paraula PROBLEMA?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 330 › ›

ACTIVITAT 329

[COMBINACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] A la nevera hi ha 6 tipus de begudes, de quantes maneres podem agafar 4 ampolles:
a) Si es poden repetir les begudes
b) Si no es poden repetir les begudes

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 329 › ›

ACTIVITAT 328

[PERMUTACIONS CIRCULARS I PERMUTACIONS ORDINÀRIES] De quantes maneres poden seure 6 persones en una taula rodona?
I si seuen a la barra d’un bar?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 328 › ›

ACTIVITAT 327

Un jugador de bàsquet encistella de promitg un 80% dels cops que llença a cistella. Llença tres tirs lliures. Troba quina és la probabilitat de què …

a) encistelli 3 cops seguits.
b) encistelli almenys un cop?
c) encistelli un sol cop?
d) encistelli dos cops?

327

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 327 › ›

ACTIVITAT 326

Justifica si són dependents o independents, compatibles o incompatibles, els successos x i y en els següents casos:

a) p(x) = 1/5, p(y) = 3/5, P(x U y) = 4/5

b) p(x) = 1/3, p(y) = 5/6, P(x U y) = 8/9

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 326 › ›

ACTIVITAT 325

Demostra si es certa o no la igualtat de la imatge 325

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 325 › ›

ACTIVITAT 324

En una classe al 80% dels alumnes els hi agrada el futbol. I al 60% els hi agrada el basquet. A un 50% els hi agraden tots dos esports. Si preguntem a un alumne qualsevol, quina és la probabilitat de què:
a) Li agradi el futbol però no el basquet
b) Li agradi el basquet però no el futbol
c) No li agradin cap dels dos esports
d) Li agradin tots dos esports si sabem que li agrada el futbol
e) No li agradi el futbol sabent que li agrada el basquet

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 324 › ›

ACTIVITAT 323

Si A i B són successos de probabilitat no nul·la, justifica si són certes les afirmacions següents:
a) Si A i B són independents, aleshores són incompatibles
a) Si A i B són incompatibles, aleshores són independents
c) Si A i B són independents, aleshores P(A) ∩ P(B)= P(A/B)·P(B/A)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 323 › ›

ACTIVITAT 322

Troba el conjunt de valors de x que fan que la funció de la imatge tingui valors reals 322

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 322 › ›

ACTIVITAT 321

[IBO] Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a la recta y = x 321

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 321 › ›

ACTIVITAT 320

[IBO]Donada la corba x³·y²=8. Troba l’equació de la recta normal a la corba en el punt (2,1) 320

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 320 › ›

ACTIVITAT 319

[IBO] [COMBINACIONS] Hi ha 22 estudiants en una aula, dels quals 16 són noies i 6 són nois. Es seleccionen 4 estudiants per a representar-los
a) Quines possibilitats hi ha de què siguin dos nois i dues noies.
b) Quines possibilitats hi ha de què tots quatre siguin del mateix sexe.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 319 › ›

ACTIVITAT 318

[IBO] Les arrels de l’equació 2x² + 4x – 1 = 0 són a i b (no calculis l’arrel).

Quina és l’equació de 2n grau que té com a solucions a² i b²?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 318 › ›

ACTIVITAT 317

Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a l’eix horitzontal, troba també l’equació de la recta perpendicular a l’anterior i que passa per x = 1 317

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 317 › ›

ACTIVITAT 316

[IBO] Troba l’equació de la recta normal a la corba y = 1 – 2x², per x = -1 316

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 316 › ›

ACTIVITAT 315

[IBO] Considera la recta tangent a la corba y = x³ + 4x² + x – 6
a) Troba l’equació d’aquesta recta al punt on x = -1
b) Troba les coordenades del punt on aquesta recta talla de nou la corba donada
315

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 315 › ›

ACTIVITAT 314

La recta y = 16x – 9 és tangent a la corba y = x³ + ax² + bx – 9 al punt (1,7).
Troba els valors de a i b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 314 › ›

ACTIVITAT 313

[IBO] La tangent a la corba y² – x³ = 0 al punt P(1,1), talla l’eix X a l’abcissa Q i l’eix Y a l’ordenada R.
Troba la ratio PQ/QR
313

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 313 › ›

ACTIVITAT 312

[IBO] Per a quins valors de m la recta y = mx + 5, és tangent a la paràbola y = 4 – x² ? 312

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 312 › ›