ACTIVITAT 141

[PAAU 2003] Una partícula segueix una trajectòria circular. Si l’angle descrit en funció del temps ve donat per l’expressió α= t², (en unitats del SI) calcula:
a) El temps que triga la partícula a fer les dues primeres voltes.
b) La velocitat angular de la partícula a t= s.
138

Deixa una comentari