ACTIVITAT 144

[PAAU 2001] Una partícula segueix una trajectòria circular de 3 m de radi. Si l’angle descrit ve donat per l’equació: angle= t² -1 on l’angle està expressat en radians i t en segons, quina és la longitud de l’arc recorregut entre els instants t= 1 s i t= 3 s? 138

Deixa una comentari