ACTIVITAT 157

[PAAU 2001] El pèndol de la figura està penjat del sostre d’un vehicle que es mou d’esquerra a dreta. Raona si el vehicle està frenant, accelerant o es mou a velocitat constant. Quina seria la resposta a la pregunta anterior si la posició observada del pèndol fos vertical en relació amb el vehicle? 157

Deixa una comentari