ACTIVITAT 164

[PAAU 1999] Una força horitzontal F empenya contra una paret vertical un cos de 2,5 kg que està inicialment en repòs. Els coeficients de fricció estàtic i cinètic entre la paret i el cos són μe = 0,6 i μc = 0,4, respectivament.
a) Si el mòdul de F és igual a 23,4 N, el cos cau verticalment. Quant val en aquest cas la força horitzontal que la paret fa sobre el cos? I la força vertical de fregament entre la paret i el cos?
b) Quina serà aleshores l’acceleració del cos?
c) Si F = 63,5 N, quina serà l’acceleració del cos? Quant valdrà en aquest cas la força de fricció entre la paret i el cos?
164

Deixa una comentari