ACTIVITAT 165

[PAAU 2003] Tres cossos iguals de massa M = 20 kg cadascun estan en contacte sobre una superfície horitzontal, tal com es veu a la figura. El sistema es mou per l’acció d’una força horitzontal de mòdul F.
a) Suposa que el fregament entre els cossos i la superfície és negligible, i que la força de contacte entre el cos B i el cos C val 60 N. Calcula l’acceleració del sistema, el valor de F i el valor de la força de contacte entre els cossos A i B.
b) Suposa que el coeficient de fricció entre els cossos i la superfície horitzontal és μ = 0,2. Calcula el valor de F perquè el sistema tingui una acceleració de 2 m/s².
Considera g = 10 m/s²
165

Deixa una comentari