ACTIVITAT 166

[PAAU 1998] Dos blocs amb masses M1 = 4 kg i M2 = 8 kg, units per una corda, es mouen per una superfície horitzontal. El fregament del primer amb el terra és negligible, i per al segon el coeficient de fricció dinàmic amb el terra val μ = 0,2. S’aplica una força horitzontal F = 50 N al primer cos.
a) Dibuixeu totes les forces que actuen sobre cadascun dels cossos.
b) Calculeu l’acceleració dels cossos.
c) Determineu el valor de la tensió de la corda que els uneix.
 166

Deixa una comentari