ACTIVITAT 167

 [PAAU 2001] Una massa M1 = 10 kg és a l’interior d’una caixa de massa M2 = 30 kg. El conjunt està lligat a un cos de massa M3 = 100 kg mitjançant una corda i una politja de masses negligibles, tal com es veu a la figura. Es deixa anar el sistema, que inicialment està en repòs, i observem que s’ha desplaçat 10 m durant els primers 4 s.
Calcula:
a) L’acceleració del sistema i el coeficient de fricció dinàmic µ entre M3 i la superfície horitzontal.
b) La tensió de la corda.
c) La força normal que la superfície inferior (terra) de M2 fa sobre M1.
Considera g= 10 m/s²
167

Deixa una comentari