ACTIVITAT 175

[PAAU 2004] Una partícula de massa 0,1 kg, lligada a l’extrem d’un fil, descriu un moviment circular en un pla vertical. Quan el fil es troba en posició horitzontal, la seva tensió és 10 N. Calcula per a aquesta posició:
a) L’acceleració centrípeta de la partícula.
b) L’acceleració tangencial de la partícula
175

Deixa una comentari