ACTIVITAT 283

 Resol l’equació trigonomètrica següent:
cos 2A = cos A

Deixa una comentari