ACTIVITAT 321

[IBO] Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a la recta y = x 321

Deixa una comentari