ACTIVITAT 34

[PAAU 1999] Tenim dues masses iguals de M= 5Kg penjades pels extrems d’una corda que passa per una politja (màquina d’Atwood). Les masses de la corda i la politja es poden considerar negligibles. Inicialment les masses estan en repòs.
a) Considereu una de les masses M. Feu un esquema de les forces que hi actuen i indiqueu sobre quin cos estarien aplicades les forces de reacció corresponents
b) Sobre la massa penjada de la dreta hi cau un tros de plastilina de massa m= 500 g que s’hi queda enganxada. Quina serà l’acceleració de les masses en el moviment posterior al xoc?
c) Quins són els valors de la tensió de la corda abans i després del xoc?
34

Deixa una comentari