ACTIVITAT 482

Els coeficients a i b del polinomi 5x3 + ax2 + bx + 24 són nombres enters. Quin dels nombres següents podem assegurar que no pot ser una arrel entera del polinomi?
A) 5 B) -1 C) 1 D) 6 E) 3


Comments are closed.