ACTIVITAT 55

[PAAU 1999] La massa m1 del sistema de la figura val 40 Kg i la massa m2 és variable. Els coeficients de fricció estàtic i cinètic entre m1 i la taula són iguals i valen 0,2.
a) Amb quina acceleració es mourà el sistema si m2= 10 Kg?
b) Quin és el valor màxim de m2 per al qual el sistema romandrà en repòs?
c) Si m2= 6 Kg, quina serà la força de fregament entre el cos i la taula? I la tensió de la corda?
55

Deixa una comentari