ACTIVITAT 63

Un mecanisme de tir al plat fa una força sobre els plats que ve donada per la funció f(t)= 96 – 800t, expressada en N que actua entre l’instant t=0 i l’instant en que la força s’anul·la. Si la massa dels plats és de 90 g.
a) Quin és l’impuls que dóna la màquina a cada plat?
b) Amb quina velocitat surten els plats de la màquina, si inicialment estan en repòs?
63

Deixa una comentari