ACTIVITAT 513

Una successió numèrica té com a primer terme el nombre 1 i es compleix la propietat que, per a cada nombre natural n ≥ 2, la mitjana dels primers n termes de la successió és igual a n.

Quants termes hi ha estrictament més petits que 2021?

Comments are closed.