ACTIVITAT 619

Un got de forma cònica es posa sota d’una aixeta de la qual en surt aigua amb una velocitat constant. Si ja s’ha omplert fins a la quarta part de la seva altura en un minut, quants minuts passaran des d’aquest moment fins que s’acabi d’omplir?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 619 › ›

ACTIVITAT 614

Els catets dels triangles mesuren 1 cm, quan valen les àrees acolorides?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 614 › ›

ACTIVITAT 585

La recta r passa pel vèrtex A d’un rectangle ABCD. La distància des del punt C a la recta r és 2, i la distància des del punt D a la recta r és 6.
Si la longitud del costat AD és el doble que la del costat AB, quina és la longitud de AD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 585 › ›

ACTIVITAT 579

El quadrilàter de la imatge és un trapezi rectangle. Els nombres mostren les àrees de dos dels triangles interiors.
Quina és l’àrea del trapezi?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 579 › ›

ACTIVITAT 565

A la figura, el trapezi ABCD queda dividit per les diagonals en 4 triangles d’àrees S1, S2, S3 i S4. Si S2 = 3·S1, llavors …

 

Quina és la relació entre S4 i S1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 565 › ›

ACTIVITAT 559

En el triangle △ABC dibuixem una línia paral·lela a la base AC que passa pel punt X i una altra pel punt Y. Les àrees de les regions ombrejades són iguals. La raó BX:XA és 4:1.
Quina és la raó BY:YA?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 559 › ›

ACTIVITAT 540

Quina part del quadrat està acolorida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 540 › ›

ACTIVITAT 516

La figura mostra un paral·lelogram ABCD d’àrea S. La intersecció de les diagonals del paral·lelogram és el punt O. El punt M es troba sobre el costat DC. La intersecció del segment AM amb la diagonal BD és el punt E i la intersecció del segment MB amb la diagonal AC és el punt F. La suma de les àrees dels triangles AED i BFC és S/3.

Quina és l’àrea del quadrilàter EOFM?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 516 › ›

ACTIVITAT 515

Una pilota que estava flotant en un estany ha quedat enganxada quan aquest s’ha glaçat. En treure-la, ha quedat un clot en el gel de 24 cm de diàmetre i 8 cm de fondària.

Quin era el radi de la pilota?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 515 › ›

ACTIVITAT 511

El diagrama mostra el quadrat PQRS de costat 1. El punt mitjà de RS est marcat amb U i el centre del quadrat està marcat amb W. Els segments TW, UW i VW divideixen el quadrat en tres regions d’igual àrea.

Quina és la longitud de SV?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 511 › ›

ACTIVITAT 501

En el triangle PQR, el punt S divideix el costat PQ, de tal manera que PS/SQ = 2. El punt T és un punt del costat PR que fa que l’àrea del triangle PST sigui la meitat de l’àrea del triangle PQR. Quin és el valor de PT/TR ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 501 › ›

ACTIVITAT 499

El quadrat petit de la figura té àrea 16 i el triangle gris té àrea 1.
Quant val l’àrea del quadrat gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 499 › ›

ACTIVITAT 498

Dos triangles isòsceles rectangles iguals tenen dos quadrats inscrits tal com es mostra en la figura. El quadrat P té àrea 45 unitats quadrades.

Trobeu l’àrea del quadrat R.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 498 › ›

ACTIVITAT 496

El trapezi isòsceles de la figura té els costats paral·lels de longitud 3 i 7.

Quin percentatge de l’àrea del trapezi és verda?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 496 › ›

ACTIVITAT 492

En l’estació espacial, un astronauta fa l’experiment següent: uneix dues esferes de mercuri en una sola esfera. Si cadascuna de les esferes menudes té una superfície de 2 mm2.
Quina és la superfície de la nova esfera?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 492 › ›

ACTIVITAT 490

Dos cubs de volums V i W s’intersequen. La part del cub de volum V que no és comuna als dos cubs és el 90 % del seu volum. La part del cub de volum W que no és comuna als dos cubs és el 85 % del seu volum.

Quina és la relació entre V i W?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 490 › ›

ACTIVITAT 489

Les cares d’un maó ortoèdric tenen les àrees a, b i c com es mostra a la figura.
Quin és el volum del maó?
   

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 489 › ›

ACTIVITAT 484

Un prisma hexagonal regular s’escapça tal com mostra la figura.

La cara superior es converteix en un altre hexàgon regular i les 6 cares rectangulars laterals es converteixen en 12 triangles isòsceles de dues mides diferents.

Quina fracció del volum del prisma original s’ha perdut?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 484 › ›

ACTIVITAT 481

La Maria agafa un tros quadrat de paper de costat 1 i en doblega dos dels costats cap a la diagonal com es mostra en la figura, i així s’obté un quadrilàter. Quant val l’àrea d’aquest quadrilàter?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 481 › ›

ACTIVITAT 480

Tenim un rectangle i un cercle que és tangent a dos dels costats del rectangle i que passa per un dels vèrtexs, com es mostra en la figura. Un dels punts de tangència és a distància 5 i 4 dels dos vèrtexs adjacents. Quant val l’àrea del rectangle?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 480 › ›