ACTIVITAT 598

A l’interior d’un trapezi isòsceles de bases 9 cm i 1 cm, s’han inscrit dos cercles tangents, de manera que el radi del gros és el triple del radi del petit.
Quina mesura, expressada en centímetres, tenen els costats iguals del trapezi?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 598 › ›

ACTIVITAT 597

En els costats d’un triangle equilàter ABC, que té l’àrea igual a 36 cm2, hi ha tres punts N, M i L, amb la propietat que LM és perpendicular a AB, MN és perpendicular a BC i NL és perpendicular a CA.
Quina és l’àrea del triangle LMN?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 597 › ›

ACTIVITAT 585

La recta r passa pel vèrtex A d’un rectangle ABCD. La distància des del punt C a la recta r és 2, i la distància des del punt D a la recta r és 6.
Si la longitud del costat AD és el doble que la del costat AB, quina és la longitud de AD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 585 › ›

ACTIVITAT 584

Les longituds dels costats d’un triangle △ABC són AB = 10, BC = 9 i CA = 8. El punt D és un punt del costat CA i compleix CD = 7 i el punt E és un punt del costat BC, de manera que els angles ABC i CDE són iguals.
Quin és el perímetre del triangle △CDE ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 584 › ›

ACTIVITAT 583

Posem, un a sobre de l’altre, dos rectangles idèntics amb costats de 3 cm i 9 cm de longitud, com es mostra en la figura.

Quina és l’àrea de la intersecció dels dos rectangles?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 583 › ›

ACTIVITAT 579

El quadrilàter de la imatge és un trapezi rectangle. Els nombres mostren les àrees de dos dels triangles interiors.
Quina és l’àrea del trapezi?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 579 › ›

ACTIVITAT 559

En el triangle △ABC dibuixem una línia paral·lela a la base AC que passa pel punt X i una altra pel punt Y. Les àrees de les regions ombrejades són iguals. La raó BX:XA és 4:1.
Quina és la raó BY:YA?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 559 › ›

ACTIVITAT 549

Els tres costats d’un triangle són proporcionals als d’un altre triangle de valors 3, 4, 5.
Troba els costats d’aquest triangle sabent que la seva àrea és de 54 m2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 549 › ›

ACTIVITAT 547

Els radis de dues circumferències concèntriques estan en proporció 1:3. El segment AC és el diàmetre de la circumferència gran, BC és una corda de la circumferència gran que és tangent a la circumferència petita, i la longitud de AB és 12.

Quin és el radi de la circumferència gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 547 › ›

ACTIVITAT 540

Quina part del quadrat està acolorida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 540 › ›

ACTIVITAT 501

En el triangle PQR, el punt S divideix el costat PQ, de tal manera que PS/SQ = 2. El punt T és un punt del costat PR que fa que l’àrea del triangle PST sigui la meitat de l’àrea del triangle PQR. Quin és el valor de PT/TR ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 501 › ›

ACTIVITAT 496

El trapezi isòsceles de la figura té els costats paral·lels de longitud 3 i 7.

Quin percentatge de l’àrea del trapezi és verda?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 496 › ›

ACTIVITAT 473

Dos rectangles de costats 3 x 2, i 5 x 1, estan inscrits  en el triangle ABC. Quina és l’altura del triangle?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 473 › ›

ACTIVITAT 472

En un triangle hi hem inscrit un paral·lelogram d’àrea 10, com es veu a la figura. El triangle petit a la seva dreta té àrea 1.

Quant mesura l’àrea del triangle verd?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 472 › ›

ACTIVITAT 258

Aplicant el Teorema de Thales i les propietats dels triangles semblants, troba el valor dels segments: a, b, c, d 258

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 258 › ›

ACTIVITAT 251

Exercici d’aplicació del Teorema de Thales

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 251 › ›

ACTIVITAT 234

Calcula el volum i superfície lateral de la tassa que veus fotografiada 234

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 234 › ›