ACTIVITAT 592

Un triangle ABC amb A = 50º , B = 70º , està inscrit en un cercle.

La tangent a aquest cercle en el punt C talla la prolongació del costat AB al punt D.

Quant mesuren els angles del triangle BCD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 592 › ›

ACTIVITAT 581

DAC =20º, O i O’ són els centres de les circumferències.

Quant val ACD i ODO’ i ADC? ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 581 › ›

ACTIVITAT 576

A la semicircumferència de centre O de la figura, ∠ BOC fa 100º. △ AED és isòsceles.

Troba tots els angles

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 576 › ›

ACTIVITAT 574

La recta L és tangent a la circumferència al punt on hi el vèrtex C del triangle,
quant val α i β

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 574 › ›

ACTIVITAT 570

Si TRP = 60º, quant mesura OPR i TOP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 570 › ›

ACTIVITAT 567

ORQ = 75º, i ROP = 96º quant fa RTP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 567 › ›

ACTIVITAT 547

Els radis de dues circumferències concèntriques estan en proporció 1:3. El segment AC és el diàmetre de la circumferència gran, BC és una corda de la circumferència gran que és tangent a la circumferència petita, i la longitud de AB és 12.

Quin és el radi de la circumferència gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 547 › ›

ACTIVITAT 543

En la figura, la recta PT és tangent a la circumferència de centre O, i PB és la bisectriu de l’angle TPA.
Quant fa l’angle ABP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 543 › ›

ACTIVITAT 520

En un cercle de diàmetre AD hem dibuixat dues cordes, AB i AC, de manera que BAC = 60º. Tracem BE perpendicular a AC i resulta que el segment EC fa 3 cm.

Quina és la longitud del segment BD (no dibuixat a la figura)?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 520 › ›

ACTIVITAT 508

Les línies rectes que contenen les cordes AC i BD d’una circumferència de radi 1 formen un angle de 45◦ i la corda AB té longitud 1.

Quant fa l’angle CBD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 508 › ›

ACTIVITAT 497

La figura mostra un semicercle amb centre en el punt O. En coneixem dos angles, de 32º i 67º.
Quina mida té l’angle α?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 497 › ›