ACTIVITAT 430

El vector PQ = (3,−6) té l’extrem en el punt Q (2, 1).   Determina les coordenades de l’origen P i el mòdul d’aquest vector.

Comments are closed.