ACTIVITAT 95

En un examen tipus test de 20 preguntes, cal contestar-les totes, per cada resposta correcta et donen 3 punts i per cada error en resten 2. Si en un examen un alumne ha obtingut 30 punts quantes respostes correctes tenia?

[problema amb enunciat]

95

Deixa una comentari