ACTIVITAT 108

Un peralt té una molla comprimida que exerceix una pressió contra un cos de massa 10 Kg. L’angle del peralt amb l’horitzontal i l’angle de la molla amb la vertical son iguals i de 30º.  (Hooke)
No hi ha fricció i la velocitat angular val 2 rad/s. La constant de la molla val 250 N/m.
a) Calculeu el radi de rotació
b) Calculeu la força centrípeta
c) Calculeu la força que fa la molla
108

Deixa una comentari