ACTIVITAT 135

[PAAU 2001] La gràfica de la figura representa la velocitat en funció del temps d’un mòbil que surt de l’origen de coordenades i segueix un moviment rectilini. Calcula:
a) L’acceleració del mòbil a l’instant t= 20 s
b) La distància recorreguda durant el moviment de frenada
c) En quin interval de temps la seva acceleració és màxima? Dibuixa la gràfica x(t) per aquest interval
135

Deixa una comentari