ACTIVITAT 180

Donada la recta y= 3x – 2, escriu la seva expressió en forma vectorial. 179

Deixa una comentari