ACTIVITAT 156

[PAAU 1998] Es llança un cos de 5 kg des d’un penyassegat que està a una alçària de 120 m sobre l’aigua. La velocitat inicial del cos té un mòdul de 100 m/s i forma un angle de 30º amb l’horitzontal. Si la fricció amb l’aire és negligible,
a) Quant valdrà el component horitzontal de la velocitat en el moment de l’impacte amb l’aigua?
b) En quin instant, després de llançar-lo, el cos es troba a una altura de 80 metres sobre l’aigua?
c) Quina serà l’energia cinètica del cos en aquest mateix punt de la trajectòria?
Nota: considera g = 10 m/s²
156

Deixa una comentari