ACTIVITAT 158

[PAAU 2003] Una massa de 5 kg està penjada d’un fil vertical, inextensible i de massa negligible. Si la tensió del fil té un valor de 60 N, raona quina de les propostes següents és correcta:
a) La massa puja a velocitat constant.
b) La massa té una acceleració cap amunt de 2 m/s².
c) La massa es troba en repòs.
Considera g = 10 m/s².
158

Deixa una comentari