ACTIVITAT 284

Resol l’equació trigonomètrica següent:
sin 2A = sin A

Deixa una comentari