ACTIVITAT 35

Un pèndol es construeix amb una corda de massa negligible i amb una bola de massa 525 g. El pèndol penja dels sostre d’un vagó de tren, que porta una moviment rectilini uniformement accelerat. El pèndol està inclinat un angle α respecte la vertical.
a) Per què esta el pèndol inclinat respecte a la vertical?
b) Suposem que l’acceleració del vagó és constant i val 3,2 m/s². Calculeu l’angle que forma la corda amb la vertical.
c) Calculeu la tensió de la corda.
35

Deixa una comentari