ACTIVITAT 52

[PAAU 2000] Un cos de massa 40 Kg és a sobre un terra horitzontal amb el qual té una fricció no nul·la. Apliquem una força de mòdul F=100 N al cos que forma un angle de 37º amb l’horitzontal i aquest adquireix una acceleració de 1 m/s².
a) Calculeu el valor de la força total que actua sobre el cos i el coeficient de fregament
52

Deixa una comentari