ACTIVITAT 391

Troba la funció inversa g(x), a la funció f(x), que està escrita la dreta i comprova que la combinació f o g (x) = g o f (x) = x

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 391 › ›

ACTIVITAT 390

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2017-18

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 390 › ›

ACTIVITAT 389

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2018-19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 389 › ›

ACTIVITAT 388

Una empresa embotelladora de refrescos fa un control de qualitat per a comprovar que el contingut de les begudes sigui 250 cm3, per això agafa 40 ampolles de la producció d’un dia determinat i en fa un estudi estadístic, i posa dues condicions per a acceptar la producció:
1a condició: la mitjana de la mostra ha de ser com a mínim de 250 cm3
2a condició: a l’interval [x – s, x + s] hi ha d’haver com a mínim el 65 % de la mostra. (s és la desviació típica i x és la mitjana de la mostra)
Fes un estudi estadístic amb classes: recompte de dades, 5 classes de 4 cm3 començant a 240 cm3, mitjana, desviació típica. Com a conseqüència de tot això determina si la producció serà acceptada o rebutjada

248 240 259 250 250 245 246 252 256 250
249 247 255 256 251 254 251 244 252 248
247 241 254 253 256 249 247 253 258 251
245 246 254 257 253 252 256 247 253 247

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 388 › ›

ACTIVITAT 387

Estadística bidimensional: Troba el núvol de punts, els paràmetres més importants i la recta de regressió amb l’ajut del full de càlcul Excel.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 387 › ›

ACTIVITAT 386

Fes un estudi estadísitc el més complert possible amb l’ajut del full de càlcul Excel

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 386 › ›

ACTIVITAT 385

Estadística bidimensional: Troba el núvol de punts, els paràmetres més importants i la recta de regressió amb l’ajut del full de càlcul Excel.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 385 › ›

ACTIVITAT 384

Donada f(x) = (2x + 1)/(x – 3) i g(x) = (3x+1)/(x – 2)

Troba f o g(x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 384 › ›

ACTIVITAT 383

Donada f(x)= 4x-1 i g(x)= 3/(2x-1)

Troba f(x) + g(x), f(x) – g(x), f(x) · g(x), f(x) / g(x), g(x) / f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 383 › ›

ACTIVITAT 382

Donada f(x)= 2x+1, i g(x)= (3x+1)/(x-2)

Troba f o g(x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 382 › ›

ACTIVITAT 381

Resol 2X – 5·2-X + (2X+3)/5 – 2X-1 = -29/10

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 381 › ›

ACTIVITAT 380

Resol 2X – 5·2-X + 4·2-3X= 0

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 380 › ›

ACTIVITAT 379

Resol
162X + Y = 4X – 5Y
log (X – Y) = 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 379 › ›

ACTIVITAT 378

Resol
log(y+3) = 1
log(2y-1) = 1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 378 › ›

ACTIVITAT 377

Resol 5·25X – 26·5X + 5= 0

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 377 › ›

ACTIVITAT 376

Resol 2X-1 + 2X-2 + 2X-3 + 2X-4= 960

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 376 › ›

ACTIVITAT 375

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus quadrats, o sigui p2 i q2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 375 › ›

ACTIVITAT 374

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus inversos, o sigui 1/p i 1/q.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 374 › ›

ACTIVITAT 373

[IBO] Troba el domini i recorregut de la funció f(x)=(1 – x2)-1/2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 373 › ›

ACTIVITAT 372

[IBO] Considera la progressió aritmètica: 2, 5, 8

1) Troba una expressió per a Sn.

2) Troba n, si la suma és 1365.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 372 › ›