ACTIVITAT 495

La funció f compleix f(x + y) = f(x) · f(y) per a tots els enters x i y.

Si f(1) = 1/2 , quin és el valor de f(0) + f(1) + f(2) + f(3)?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 495 › ›

ACTIVITAT 494

Una funció definida en el conjunt de nombres reals positius compleix les dues condicions següents:

  • y·f(x·y) = f(x) per a tot x, y enters i positius.
  • f(32) = 63

Quant val f(24) ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 494 › ›

ACTIVITAT 493

Toba el valor de X

(33)X = 99

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 493 › ›

ACTIVITAT 492

En l’estació espacial, un astronauta fa l’experiment següent: uneix dues esferes de mercuri en una sola esfera. Si cadascuna de les esferes menudes té una superfície de 2 mm2.
Quina és la superfície de la nova esfera?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 492 › ›

ACTIVITAT 491

Dos rectangles estan situats, com indica la figura, amb angles de 40º i 30º respecte a una recta.

Quina és la mesura de l’angle θ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 491 › ›

ACTIVITAT 490

Dos cubs de volums V i W s’intersequen. La part del cub de volum V que no és comuna als dos cubs és el 90 % del seu volum. La part del cub de volum W que no és comuna als dos cubs és el 85 % del seu volum.

Quina és la relació entre V i W?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 490 › ›

ACTIVITAT 489

Les cares d’un maó ortoèdric tenen les àrees a, b i c com es mostra a la figura.
Quin és el volum del maó?
   

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 489 › ›

ACTIVITAT 488

Una mosca vola des de Borriana a Londres (passant per París) i això suposa una distància aproximada de 2500 km. La mosca comença amb una velocitat inicial v0 = 1 m/s però és una mosca màgica i dobla la seva velocitat cada metre recorregut.
Doneu una estimació del temps aproximat que tardarà la mosca a acabar el viatge.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 488 › ›

ACTIVITAT 487

La paràbola de la figura té l’equació y = ax2 + bx + c.

Quina de les equacions següents podria ser l’equació de la recta de la figura?

A) y = ax + b B) y = bx + c C) y = cx + a D) y = ax + c E) y = cx + b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 487 › ›

ACTIVITAT 486

Quantes solucions te l’equació 22x = 4x+1?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 486 › ›

ACTIVITAT 485

Tenim un triangle rectangle, com el de la figura on es coneix la hipotenusa a=100 m i l’àrea A=2400 m2. Troba:
a) La longitud de l’alçada corresponent a la hipotenusa.
b) la longitud de n
c) la longitud del catet b.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 485 › ›

ACTIVITAT 484

Un prisma hexagonal regular s’escapça tal com mostra la figura.

La cara superior es converteix en un altre hexàgon regular i les 6 cares rectangulars laterals es converteixen en 12 triangles isòsceles de dues mides diferents.

Quina fracció del volum del prisma original s’ha perdut?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 484 › ›

ACTIVITAT 483

En una successió, 0 < a1 < 1.
Per tot n ≥ 1, a2n = a2 · an + 1 i a2n+1 = a2 · an -2
Si es compleix que a7 = 2, quin és el valor de a2?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 483 › ›

ACTIVITAT 482

Els coeficients a i b del polinomi 5x3 + ax2 + bx + 24 són nombres enters. Quin dels nombres següents podem assegurar que no pot ser una arrel entera del polinomi?
A) 5 B) -1 C) 1 D) 6 E) 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 482 › ›

ACTIVITAT 481

La Maria agafa un tros quadrat de paper de costat 1 i en doblega dos dels costats cap a la diagonal com es mostra en la figura, i així s’obté un quadrilàter. Quant val l’àrea d’aquest quadrilàter?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 481 › ›

ACTIVITAT 480

Tenim un rectangle i un cercle que és tangent a dos dels costats del rectangle i que passa per un dels vèrtexs, com es mostra en la figura. Un dels punts de tangència és a distància 5 i 4 dels dos vèrtexs adjacents. Quant val l’àrea del rectangle?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 480 › ›

ACTIVITAT 479

Una llebre i una tortuga competeixen en una cursa de 5 km al llarg d’una línia recta. La llebre és cinc vegades més ràpida que la tortuga. Per error, la llebre ha començat la cursa en direcció perpendicular a la línia fixada. Al cap d’una estona s’ha adonat del seu error, ha corregit la seva direcció i s’ha dirigit en línia recta cap al punt d’arribada. Ha arribat al mateix temps que la tortuga. Quina és la distància entre el punt on la llebre ha girat i el punt d’arribada?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 479 › ›

ACTIVITAT 478

La figura mostra un tros de la paràbola que té per equació y = ax² + bx + c.  Quin dels nombres següents és positiu?
A) b + c B) ab C) c D) bc E) ac

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 478 › ›

ACTIVITAT 477

En una successió, 0 < a1 < 1. Per tot n ≥ 1 :

a2n = a2 · an + 1

a2n+1 = a2 · an – 2

Si es compleix que a7 = 2, quin és el valor de a2?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 477 › ›

ACTIVITAT 476

Les diagonals dels quadrats ABCD i EFGB són 7 cm i 10 cm respectivament. El punt P és la intersecció de les diagonals del quadrat ABCD. Trobeu l’àrea del triangle FPD.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 476 › ›