ACTIVITAT 576

A la semicircumferència de centre O de la figura, ∠ BOC fa 100º. △ AED és isòsceles.

Troba tots els angles

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 576 › ›

ACTIVITAT 575

Si multipliquem per 3 els anys que jo tingui d’aquí a 3 anys i restem el triple dels que tenia fa 3 anys s’obtindran els anys que tinc ara.
Quina edat tinc ara?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 575 › ›

ACTIVITAT 574

La recta L és tangent a la circumferència al punt on hi el vèrtex C del triangle,
quant val α i β

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 574 › ›

ACTIVITAT 573

Resol l’equació següent

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 573 › ›

ACTIVITAT 572

Resol l’equació seguent

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 572 › ›

ACTIVITAT 571

El domador amb més experiència d’un circ necessita 40 minuts per rentar un elefant. El seu fill, que n’està aprenent, completa la mateixa feina en 2 hores.
Quant de temps trigaran, treballant tots dos junts, a netejar els tres elefants que té el circ?
 

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 571 › ›

ACTIVITAT 570

Si TRP = 60º, quant mesura OPR i TOP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 570 › ›

ACTIVITAT 569

Resol l’equació racional de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 569 › ›

ACTIVITAT 568

Resol l’equació racional de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 568 › ›

ACTIVITAT 567

ORQ = 75º, i ROP = 96º quant fa RTP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 567 › ›

ACTIVITAT 566

Tenim un triangle rectangle, de manera que l’alçada relativa a la hipotenusa determina sobre aquesta dos segments de longituds 1,8 cm i 3,2 cm.
Troba:

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 566 › ›

ACTIVITAT 565

A la figura, el trapezi ABCD queda dividit per les diagonals en 4 triangles d’àrees S1, S2, S3 i S4. Si S2 = 3·S1, llavors …

 

Quina és la relació entre S4 i S1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 565 › ›

ACTIVITAT 564

Sigui f una funció f : R -> R que compleix les condicions
– f (x + y ) = f(x) + f(y)
– f(2000) = –2000
Determina el valor de f(1).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 564 › ›

ACTIVITAT 563

El Joan i el Jordi corren al voltant d’un circuit a una velocitat constant. El Jordi corre 5 voltes en 12 minuts i el Joan en corre 3 cada 10 minuts.

Si comencen alhora, quantes voltes hauran corregut entre els dos la primera vegada que es trobin a la línia de sortida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 563 › ›

ACTIVITAT 562

Resol l’equació racional següent:

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 562 › ›

ACTIVITAT 561

A quin nombre s’ha d’elevar 44 per a obtenir 88?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 561 › ›

ACTIVITAT 560

La mare del Lluís té el triple de la seva edat, i d’aquí a 14 anys només tindrà el doble d’anys que el seu fill.
Quina edat tenen mare i fill?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 560 › ›

ACTIVITAT 559

En el triangle △ABC dibuixem una línia paral·lela a la base AC que passa pel punt X i una altra pel punt Y. Les àrees de les regions ombrejades són iguals. La raó BX:XA és 4:1.
Quina és la raó BY:YA?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 559 › ›

ACTIVITAT 558

Barregem 4 dl d’un refresc que té el 77 % de suc de fruita amb 7 dl d’un altre refresc que només té el 44 % de suc de fruita.
Quin és el percentatge de suc de fruita resultant?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 558 › ›

ACTIVITAT 557

S’ha suprimit un número d’una llista de deu números naturals consecutius i s’ha observat que la suma dels nou restants és 2.006.
Quin s’ha eliminat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 557 › ›