ACTIVITAT 589

[VARIACIONS SENSE REPETICIÓ i AMB REPETICIÓ]
Un parc té sis portes. La Mònica vol entrar i sortir.
a) De quantes maneres diferents ho pot fer, si no pot repetir porta al entrar i sortir?
b) I si pot entrar i sortir per la mateixa porta?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 589 › ›

ACTIVITAT 587

Quin angle és més gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 587 › ›

ACTIVITAT 586

[COMBINACIONS SENSE REPETICIÓ]

La Verònica es posa cinc anells tal com mostra la figura, i després se’ls treu d’un en un.
De quantes maneres diferents pot triar l’ordre en què se’ls treu?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 586 › ›

ACTIVITAT 585

La recta r passa pel vèrtex A d’un rectangle ABCD. La distància des del punt C a la recta r és 2, i la distància des del punt D a la recta r és 6.
Si la longitud del costat AD és el doble que la del costat AB, quina és la longitud de AD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 585 › ›

ACTIVITAT 584

Les longituds dels costats d’un triangle △ABC són AB = 10, BC = 9 i CA = 8. El punt D és un punt del costat CA i compleix CD = 7 i el punt E és un punt del costat BC, de manera que els angles ABC i CDE són iguals.
Quin és el perímetre del triangle △CDE ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 584 › ›

ACTIVITAT 583

Posem, un a sobre de l’altre, dos rectangles idèntics amb costats de 3 cm i 9 cm de longitud, com es mostra en la figura.

Quina és l’àrea de la intersecció dels dos rectangles?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 583 › ›

ACTIVITAT 582

Tots els valors que pren la funció f : R -> R són més grans o iguals que 0, i la funció f satisfà les condicions de la imatge,

Troba f(1/2).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 582 › ›

ACTIVITAT 581

DAC =20º, O i O’ són els centres de les circumferències.

Quant val ACD i ODO’ i ADC? ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 581 › ›

ACTIVITAT 580

[PERMUTACIONS AMB REPETICIÓ]
Un partit d’hockey ha acabat 6-4.

De quantes maneres pot haver anat evolucionant el marcador fins arribar al final del partit?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 580 › ›

ACTIVITAT 579

El quadrilàter de la imatge és un trapezi rectangle. Els nombres mostren les àrees de dos dels triangles interiors.
Quina és l’àrea del trapezi?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 579 › ›

ACTIVITAT 578

En un recipient hi ha 21 litres d’una dissolució que conté el 18% d’alcohol.

Traiem uns quants litres del líquid d’aquest recipient i els substituïm per una solució d’alcohol al 90%.

Si resulta una solució amb el 42% d’alcohol, quants litres hem tret i posat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 578 › ›

ACTIVITAT 577

Fins i tot quan un camell té set, el 84 % del seu pes és aigua. Després de beure, el seu pes augmenta fins a 800 kg i l’aigua constitueix el 85 % del seu pes.
Quant pesava, en kg, el camell abans de beure?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 577 › ›

ACTIVITAT 576

A la semicircumferència de centre O de la figura, ∠ BOC fa 100º. △ AED és isòsceles.

Troba tots els angles

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 576 › ›

ACTIVITAT 575

Si multipliquem per 3 els anys que jo tingui d’aquí a 3 anys i restem el triple dels que tenia fa 3 anys s’obtindran els anys que tinc ara.
Quina edat tinc ara?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 575 › ›

ACTIVITAT 574

La recta L és tangent a la circumferència al punt on hi el vèrtex C del triangle,
quant val α i β

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 574 › ›

ACTIVITAT 573

Resol l’equació següent

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 573 › ›

ACTIVITAT 572

Resol l’equació seguent

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 572 › ›

ACTIVITAT 571

El domador amb més experiència d’un circ necessita 40 minuts per rentar un elefant. El seu fill, que n’està aprenent, completa la mateixa feina en 2 hores.
Quant de temps trigaran, treballant tots dos junts, a netejar els tres elefants que té el circ?
 

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 571 › ›

ACTIVITAT 570

Si TRP = 60º, quant mesura OPR i TOP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 570 › ›

ACTIVITAT 569

Resol l’equació racional de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 569 › ›