ACTIVITAT 548

Quant mesura l’angle α de l’estrella regular de cinc puntes de la figura?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 548 › ›

ACTIVITAT 547

Els radis de dues circumferències concèntriques estan en proporció 1:3. El segment AC és el diàmetre de la circumferència gran, BC és una corda de la circumferència gran que és tangent a la circumferència petita, i la longitud de AB és 12.

Quin és el radi de la circumferència gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 547 › ›

ACTIVITAT 546

Dos cotxes circulen per una carretera a una velocitat de 80 km/h i mantenen entre si una distància constant de 24 m. En un cert punt entren en una carretera secundària i tots dos passen a circular a una velocitat de 50 km/h.
Quina és la distància que separa aleshores els dos cotxes?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 546 › ›

ACTIVITAT 545

Dos autobusos fan el servei d’una línia circular amb un interval de pas entre l’un i l’altre de 25 minuts.

Quants autobusos de més seran necessaris si es vol escurçar l’interval de pas en un 60 %?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 545 › ›

ACTIVITAT 543

En la figura, la recta PT és tangent a la circumferència de centre O, i PB és la bisectriu de l’angle TPA.
Quant fa l’angle ABP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 543 › ›

ACTIVITAT 542

Al professor Xoco li agrada molt la xocolata. Avui porta cinc xocolatines a la bossa: tres són de xocolata negra i dues de xocolata blanca.

Si treu dues xocolatines de la bossa, sense mirar quina és la probabilitat que siguin una de cada classe?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 542 › ›

ACTIVITAT 541

Un robot surt des de l’origen de coordenades i circula amb moviment rectilini uniforme cap a la dreta de l’eix d’abscisses, a una velocitat de 50 m/s. Un segon després surt un altre robot del mateix punt i que circula com el primer, però 1 m/s més ràpid. I així, successivament, cada segon va sortint un altre robot des de l’origen de coordenades cap a la dreta de l’eix d’abscisses, que circula 1 m/s més ràpid que l’immediatament anterior. El darrer robot comença a circular 50 segons després del primer i, per tant, a una velocitat de 100 m/s. Quina és la velocitat del robot que va al capdavant de la fila de robots 100 segons després que hagi sortit el primer robot?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 541 › ›

ACTIVITAT 540

Quina part del quadrat està acolorida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 540 › ›

ACTIVITAT 539

Si les dues solucions de l’equació x2 − 85x + c = 0 són nombres primers…

Quant val c?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 539 › ›

ACTIVITAT 538

[COMBINACIONS AMB REPETICIÓ]

En Robin Hood dispara i clava tres fletxes en aquesta diana.

De quantes maneres es poden clavar les fletxes?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 538 › ›

ACTIVITAT 537

D’aquí a dos anys el meu fill serà dues vegades més gran que era fa dos anys. I la meva filla serà d’aquí a tres anys tres vegades més gran que era fa tres anys.

Qui és més gran, el nen o la nena?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 537 › ›

ACTIVITAT 536

El meu fill és ara 3 vegades més jove que jo. Però fa 5 anys era 4 vegades més jove. Quants anys té?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 536 › ›

ACTIVITAT 535

El meu germà gran em porta 8 anys.

Dins de quants anys la seva edat serà el doble de la meva, si fa 3 anys era el triple?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 535 › ›

ACTIVITAT 534

En acabar la classe de matemàtiques ha quedat dibuixada a la pissarra la paràbola y = x2 i 100 rectes paral·leles a la recta y = x, de manera que cadascuna d’elles talla la paràbola en dos punts.

Quant val la suma dels valors de les abscisses x de tots aquests punts?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 534 › ›

ACTIVITAT 533

Simplifica i extreu de l’arrel

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 533 › ›

ACTIVITAT 532

De la llista de n nombres 1, 2, 3, . . . , n se n’elimina un. La mitjana aritmètica dels nombres restants és 4,75.
Quin és el nombre que s’ha eliminat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 532 › ›

ACTIVITAT 531

[PERMUTACIONS]En un prestatge, la Berta té tres diccionaris diferents i quatre novel·les, també diferents.

De quantes maneres pot col·locar aquests llibres si vol mantenir els diccionaris junts i les novel·les juntes també?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 531 › ›

ACTIVITAT 530

L’Anna, en Bernat i en Carles corren una cursa. Surten junts i cadascú manté una velocitat constant. Quan l’Anna arriba al final, a en Bernat li falten 15 m per a acabar, i a en Carles, 35 m.

Quan en Bernat acaba, a en Carles li queden 22 m.

Quina és la longitud de la cursa?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 530 › ›

ACTIVITAT 529

Opera i simplifica

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 529 › ›

ACTIVITAT 528

Quin d’aquests nombres és el més gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 528 › ›