ACTIVITAT 535

El meu germà gran em porta 8 anys.

Dins de quants anys la seva edat serà el doble de la meva, si fa 3 anys era el triple?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 535 › ›

ACTIVITAT 534

En acabar la classe de matemàtiques ha quedat dibuixada a la pissarra la paràbola y = x2 i 100 rectes paral·leles a la recta y = x, de manera que cadascuna d’elles talla la paràbola en dos punts.

Quant val la suma dels valors de les abscisses x de tots aquests punts?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 534 › ›

ACTIVITAT 533

Simplifica i extreu de l’arrel

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 533 › ›

ACTIVITAT 532

De la llista de n nombres 1, 2, 3, . . . , n se n’elimina un. La mitjana aritmètica dels nombres restants és 4,75.
Quin és el nombre que s’ha eliminat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 532 › ›

ACTIVITAT 531

[PERMUTACIONS]En un prestatge, la Berta té tres diccionaris diferents i quatre novel·les, també diferents.

De quantes maneres pot col·locar aquests llibres si vol mantenir els diccionaris junts i les novel·les juntes també?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 531 › ›

ACTIVITAT 530

L’Anna, en Bernat i en Carles corren una cursa. Surten junts i cadascú manté una velocitat constant. Quan l’Anna arriba al final, a en Bernat li falten 15 m per a acabar, i a en Carles, 35 m.

Quan en Bernat acaba, a en Carles li queden 22 m.

Quina és la longitud de la cursa?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 530 › ›

ACTIVITAT 529

Opera i simplifica

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 529 › ›

ACTIVITAT 528

Quin d’aquests nombres és el més gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 528 › ›

ACTIVITAT 527

Quin d’aquests nombres és el més gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 527 › ›

ACTIVITAT 526

L’angle que formen les altures corresponents als costats a i b d’un triangle acutangle △ABC mesura 42◦ .

Quant mesura l’angle que formen les bisectrius corresponents als vèrtexs A i B?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 526 › ›

ACTIVITAT 525

En Marc va veure un tractor que arrossegava, a velocitat constant, un tub. Per tal de deduir quina era la longitud del tub, en Marc es va posar a caminar, també a velocitat constant, pel costat del tub. Primer va caminar en sentit contrari al del tractor i va haver de fer 20 passes per a anar d’una punta a l’altra. Després va caminar al costat del tub però en el mateix sentit que el tractor i va haver de fer 140 passes per a anar d’una punta a l’altra. Sabent que en Marc fa les passes d’1 m, quina és la longitud del tub?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 525 › ›

ACTIVITAT 524

L’Anna ha caminat 8 km a una velocitat de 4 km/h i a continuació es vol posar a córrer a una velocitat de 8 km/h.

Quant de temps ha de córrer per tal que la velocitat mitjana del trajecte sigui de 5 km/h?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 524 › ›

ACTIVITAT 523

Un estudiant ha escrit 14b · 25b = 416b. L’estudiant està calculant en base b i ha escrit l’expressió correctament.

Quina és la base b?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 523 › ›

ACTIVITAT 522

Els autobusos d’un aeroport surten cada 3 minuts cap al centre de la ciutat. Van per un carril reservat i tarden 35 minuts a arribar al centre. Un cotxe surt de l’aeroport al mateix temps que un autobús cap al centre i fa el mateix recorregut que el autobús però tarda 60 minuts. Sense comptar l’autobús que ha sortit al mateix temps que el cotxe, quants autobusos l’avançaran en el trajecte cap al centre?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 522 › ›

ACTIVITAT 521

Dos corredors s’entrenen en una pista circular de 720 metres. Els dos corren a velocitat constant en direccions oposades. El primer corredor triga quatre minuts a fer una volta completa i el segon triga cinc minuts.

Quants metres corre el segon corredor entre la primera i la segona vegada que es creuen?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 521 › ›

ACTIVITAT 520

En un cercle de diàmetre AD hem dibuixat dues cordes, AB i AC, de manera que BAC = 60º. Tracem BE perpendicular a AC i resulta que el segment EC fa 3 cm.

Quina és la longitud del segment BD (no dibuixat a la figura)?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 520 › ›

ACTIVITAT 519

A i B són dos punts d’una circumferència de centre M. El punt P és a la recta AM i la recta PB és tangent a la circumferència en el punt B. Les distàncies PA i MB són nombres enters i PB = PA + 6.

Quants valors diferents pot tenir el radi MB?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 519 › ›

ACTIVITAT 518

Quatre línies rectes diferents passen per l’origen de coordenades. Les rectes intersequen la paràbola y = x2 − 2 en vuit punts.

Quin és el producte de les vuit coordenades x d’aquests punts?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 518 › ›

ACTIVITAT 517

Quants números compresos entre 210 i 213 són divisibles per 210?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 517 › ›

ACTIVITAT 516

La figura mostra un paral·lelogram ABCD d’àrea S. La intersecció de les diagonals del paral·lelogram és el punt O. El punt M es troba sobre el costat DC. La intersecció del segment AM amb la diagonal BD és el punt E i la intersecció del segment MB amb la diagonal AC és el punt F. La suma de les àrees dels triangles AED i BFC és S/3.

Quina és l’àrea del quadrilàter EOFM?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 516 › ›