ACTIVITAT 597

En els costats d’un triangle equilàter ABC, que té l’àrea igual a 36 cm2, hi ha tres punts N, M i L, amb la propietat que LM és perpendicular a AB, MN és perpendicular a BC i NL és perpendicular a CA.
Quina és l’àrea del triangle LMN?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 597 › ›

ACTIVITAT 596

A la figura, ABCD és un quadrat i CED és un triangle equilàter.

L’angle α és igual a…

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 596 › ›

ACTIVITAT 595

El «triangle» de la figura està format per cercles tots ells del mateix radi r.

L’altura del «triangle» és 2.

Quina és la mesura del radi r?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 595 › ›

ACTIVITAT 594

Quants nombres enters n són solució de la inequació
90n ≥ n2 + 2000 ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 594 › ›

ACTIVITAT 593

[COMBINACIONS SENSE REPETICIÓ]
En un bloc de deu pisos, hem de pintar cada planta en blau o en groc, però dues plantes consecutives no es poden pintar de blau.
De quantes maneres diferents podríem pintar el bloc de pisos?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 593 › ›

ACTIVITAT 592

Un triangle ABC amb A = 50º , B = 70º , està inscrit en un cercle.

La tangent a aquest cercle en el punt C talla la prolongació del costat AB al punt D.

Quant mesuren els angles del triangle BCD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 592 › ›

ACTIVITAT 591

Si log p19 = 20,  troba log p2 191/2
Si log p a = 5 i log q a2 =12,  troba log pq a3
Si log 2 10 = a, troba log10 2
Si log b a = c i log x b=c,  troba log a x

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 591 › ›

ACTIVITAT 590

Amb les 3/4 parts de líquid que cap en una ampolla és pot omplir un got i mig.
Quants gots omplirem si tenim l’ampolla plena?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 590 › ›

ACTIVITAT 589

[VARIACIONS SENSE REPETICIÓ i AMB REPETICIÓ]
Un parc té sis portes. La Mònica vol entrar i sortir.
a) De quantes maneres diferents ho pot fer, si no pot repetir porta al entrar i sortir?
b) I si pot entrar i sortir per la mateixa porta?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 589 › ›

ACTIVITAT 587

Quin angle és més gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 587 › ›

ACTIVITAT 586

[COMBINACIONS SENSE REPETICIÓ]

La Verònica es posa cinc anells tal com mostra la figura, i després se’ls treu d’un en un.
De quantes maneres diferents pot triar l’ordre en què se’ls treu?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 586 › ›

ACTIVITAT 585

La recta r passa pel vèrtex A d’un rectangle ABCD. La distància des del punt C a la recta r és 2, i la distància des del punt D a la recta r és 6.
Si la longitud del costat AD és el doble que la del costat AB, quina és la longitud de AD?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 585 › ›

ACTIVITAT 584

Les longituds dels costats d’un triangle △ABC són AB = 10, BC = 9 i CA = 8. El punt D és un punt del costat CA i compleix CD = 7 i el punt E és un punt del costat BC, de manera que els angles ABC i CDE són iguals.
Quin és el perímetre del triangle △CDE ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 584 › ›

ACTIVITAT 583

Posem, un a sobre de l’altre, dos rectangles idèntics amb costats de 3 cm i 9 cm de longitud, com es mostra en la figura.

Quina és l’àrea de la intersecció dels dos rectangles?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 583 › ›

ACTIVITAT 582

Tots els valors que pren la funció f : R -> R són més grans o iguals que 0, i la funció f satisfà les condicions de la imatge,

Troba f(1/2).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 582 › ›

ACTIVITAT 581

DAC =20º, O i O’ són els centres de les circumferències.

Quant val ACD i ODO’ i ADC? ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 581 › ›

ACTIVITAT 580

[PERMUTACIONS AMB REPETICIÓ]
Un partit d’hockey ha acabat 6-4.

De quantes maneres pot haver anat evolucionant el marcador fins arribar al final del partit?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 580 › ›

ACTIVITAT 579

El quadrilàter de la imatge és un trapezi rectangle. Els nombres mostren les àrees de dos dels triangles interiors.
Quina és l’àrea del trapezi?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 579 › ›

ACTIVITAT 578

En un recipient hi ha 21 litres d’una dissolució que conté el 18% d’alcohol.

Traiem uns quants litres del líquid d’aquest recipient i els substituïm per una solució d’alcohol al 90%.

Si resulta una solució amb el 42% d’alcohol, quants litres hem tret i posat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 578 › ›

ACTIVITAT 577

Fins i tot quan un camell té set, el 84 % del seu pes és aigua. Després de beure, el seu pes augmenta fins a 800 kg i l’aigua constitueix el 85 % del seu pes.
Quant pesava, en kg, el camell abans de beure?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 577 › ›