ACTIVITAT 568

Resol l’equació racional de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 568 › ›

ACTIVITAT 567

ORQ = 75º, i ROP = 96º quant fa RTP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 567 › ›

ACTIVITAT 566

Tenim un triangle rectangle, de manera que l’alçada relativa a la hipotenusa determina sobre aquesta dos segments de longituds 1,8 cm i 3,2 cm.
Troba:

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 566 › ›

ACTIVITAT 565

A la figura, el trapezi ABCD queda dividit per les diagonals en 4 triangles d’àrees S1, S2, S3 i S4. Si S2 = 3·S1, llavors …

 

Quina és la relació entre S4 i S1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 565 › ›

ACTIVITAT 564

Sigui f una funció f : R -> R que compleix les condicions
– f (x + y ) = f(x) + f(y)
– f(2000) = –2000
Determina el valor de f(1).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 564 › ›

ACTIVITAT 563

El Joan i el Jordi corren al voltant d’un circuit a una velocitat constant. El Jordi corre 5 voltes en 12 minuts i el Joan en corre 3 cada 10 minuts.

Si comencen alhora, quantes voltes hauran corregut entre els dos la primera vegada que es trobin a la línia de sortida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 563 › ›

ACTIVITAT 562

Resol l’equació racional següent:

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 562 › ›

ACTIVITAT 561

A quin nombre s’ha d’elevar 44 per a obtenir 88?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 561 › ›

ACTIVITAT 560

La mare del Lluís té el triple de la seva edat, i d’aquí a 14 anys només tindrà el doble d’anys que el seu fill.
Quina edat tenen mare i fill?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 560 › ›

ACTIVITAT 559

En el triangle △ABC dibuixem una línia paral·lela a la base AC que passa pel punt X i una altra pel punt Y. Les àrees de les regions ombrejades són iguals. La raó BX:XA és 4:1.
Quina és la raó BY:YA?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 559 › ›

ACTIVITAT 558

Barregem 4 dl d’un refresc que té el 77 % de suc de fruita amb 7 dl d’un altre refresc que només té el 44 % de suc de fruita.
Quin és el percentatge de suc de fruita resultant?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 558 › ›

ACTIVITAT 557

S’ha suprimit un número d’una llista de deu números naturals consecutius i s’ha observat que la suma dels nou restants és 2.006.
Quin s’ha eliminat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 557 › ›

ACTIVITAT 556

L’àvia diu als seus néts: “Vull fer pastissos per a vosaltres i ja he preparat la pasta. Si en faig dos per a cadascú, em sobrarà pasta per a tres pastissos més, però no puc fer tres pastissos per a cadascú: em faltaria pasta per a dos pastissos”.
Quants néts té l’àvia?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 556 › ›

ACTIVITAT 555

[PERMUTACIONS]

Un tren està format per cinc vagons: I, II, III, IV i V.
De quantes maneres podem ordenar els vagons de manera que el vagó I quedi més a prop de la locomotora que el vagó II?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 555 › ›

ACTIVITAT 554

En una bossa hi ha 12 boles. Quatre tenen el número 1, quatre el número 2 i quatre el número 3. Traiem tres boles alhora d’aquesta bossa.
Calculeu la probabilitat que les tres boles tinguin els números 1, 2 i 3.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 554 › ›

ACTIVITAT 553

Dos números naturals tenen una diferència de dues unitats i la suma dels seus quadrats és 580.
Quins números són?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 553 › ›

ACTIVITAT 552

Un jardí rectangular de 50m de llarg i 34 d’ample està envoltat per un camí.

Troba l’amplada d’aquest camí si se sap que la seva àrea es de 172 m2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 552 › ›

ACTIVITAT 551

Dues aixetes A i B omplen una piscina en 2 h. L’aixeta A, ella sola, triga a omplir-la 3h menys que l’aixeta B, ella sola.
Quant triga cada aixeta per si sola a omplir la piscina?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 551 › ›

ACTIVITAT 550

Per a tancar una finca rectangular de 875 m2 s’han fet servir 120 m de tanca.
Calcula las dimensiones de la finca.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 550 › ›

ACTIVITAT 549

Els tres costats d’un triangle són proporcionals als d’un altre triangle de valors 3, 4, 5.
Troba els costats d’aquest triangle sabent que la seva àrea és de 54 m2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 549 › ›