ACTIVITAT 553

Dos números naturals tenen una diferència de dues unitats i la suma dels seus quadrats és 580.
Quins números són?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 553 › ›

ACTIVITAT 552

Un jardí rectangular de 50m de llarg i 34 d’ample està envoltat per un camí.

Troba l’amplada d’aquest camí si se sap que la seva àrea es de 172 m2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 552 › ›

ACTIVITAT 551

Dues aixetes A i B omplen una piscina en 2 h. L’aixeta A, ella sola, triga a omplir-la 3h menys que l’aixeta B, ella sola.
Quant triga cada aixeta per si sola a omplir la piscina?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 551 › ›

ACTIVITAT 550

Per a tancar una finca rectangular de 875 m2 s’han fet servir 120 m de tanca.
Calcula las dimensiones de la finca.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 550 › ›

ACTIVITAT 549

Els tres costats d’un triangle són proporcionals als d’un altre triangle de valors 3, 4, 5.
Troba els costats d’aquest triangle sabent que la seva àrea és de 54 m2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 549 › ›

ACTIVITAT 548

Quant mesura l’angle α de l’estrella regular de cinc puntes de la figura?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 548 › ›

ACTIVITAT 547

Els radis de dues circumferències concèntriques estan en proporció 1:3. El segment AC és el diàmetre de la circumferència gran, BC és una corda de la circumferència gran que és tangent a la circumferència petita, i la longitud de AB és 12.

Quin és el radi de la circumferència gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 547 › ›

ACTIVITAT 546

Dos cotxes circulen per una carretera a una velocitat de 80 km/h i mantenen entre si una distància constant de 24 m. En un cert punt entren en una carretera secundària i tots dos passen a circular a una velocitat de 50 km/h.
Quina és la distància que separa aleshores els dos cotxes?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 546 › ›

ACTIVITAT 545

Dos autobusos fan el servei d’una línia circular amb un interval de pas entre l’un i l’altre de 25 minuts.

Quants autobusos de més seran necessaris si es vol escurçar l’interval de pas en un 60 %?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 545 › ›

ACTIVITAT 543

En la figura, la recta PT és tangent a la circumferència de centre O, i PB és la bisectriu de l’angle TPA.
Quant fa l’angle ABP?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 543 › ›

ACTIVITAT 542

Al professor Xoco li agrada molt la xocolata. Avui porta cinc xocolatines a la bossa: tres són de xocolata negra i dues de xocolata blanca.

Si treu dues xocolatines de la bossa, sense mirar quina és la probabilitat que siguin una de cada classe?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 542 › ›

ACTIVITAT 541

Un robot surt des de l’origen de coordenades i circula amb moviment rectilini uniforme cap a la dreta de l’eix d’abscisses, a una velocitat de 50 m/s. Un segon després surt un altre robot del mateix punt i que circula com el primer, però 1 m/s més ràpid. I així, successivament, cada segon va sortint un altre robot des de l’origen de coordenades cap a la dreta de l’eix d’abscisses, que circula 1 m/s més ràpid que l’immediatament anterior. El darrer robot comença a circular 50 segons després del primer i, per tant, a una velocitat de 100 m/s. Quina és la velocitat del robot que va al capdavant de la fila de robots 100 segons després que hagi sortit el primer robot?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 541 › ›

ACTIVITAT 540

Quina part del quadrat està acolorida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 540 › ›

ACTIVITAT 539

Si les dues solucions de l’equació x2 − 85x + c = 0 són nombres primers…

Quant val c?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 539 › ›

ACTIVITAT 538

[COMBINACIONS AMB REPETICIÓ]

En Robin Hood dispara i clava tres fletxes en aquesta diana.

De quantes maneres es poden clavar les fletxes?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 538 › ›

ACTIVITAT 537

D’aquí a dos anys el meu fill serà dues vegades més gran que era fa dos anys. I la meva filla serà d’aquí a tres anys tres vegades més gran que era fa tres anys.

Qui és més gran, el nen o la nena?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 537 › ›

ACTIVITAT 536

El meu fill és ara 3 vegades més jove que jo. Però fa 5 anys era 4 vegades més jove. Quants anys té?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 536 › ›

ACTIVITAT 535

El meu germà gran em porta 8 anys.

Dins de quants anys la seva edat serà el doble de la meva, si fa 3 anys era el triple?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 535 › ›

ACTIVITAT 534

En acabar la classe de matemàtiques ha quedat dibuixada a la pissarra la paràbola y = x2 i 100 rectes paral·leles a la recta y = x, de manera que cadascuna d’elles talla la paràbola en dos punts.

Quant val la suma dels valors de les abscisses x de tots aquests punts?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 534 › ›

ACTIVITAT 533

Simplifica i extreu de l’arrel

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 533 › ›