ACTIVITAT 147

[PAAU 1998] El gràfic del costat està referit a un mòbil que descriu un moviment rectilini. Raona si les afirmacions següents són vertaderes o falses:
a) La gràfica correspon a un moviment uniformement accelerat
b) L’acceleració en el punt t1 és positiva i en el punt t2 és negativa
147

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 147 › ›

ACTIVITAT 146

[PAAU 2002] Un mòbil que surt del repòs realitza un moviment circular accelerat uniformement. Raoneu si cadascuna de les afirmacions següents és certa o falsa:
a) El valor de l’acceleració normal del mòbil augmenta amb el temps
b) El valor de l’acceleració tangencial del mòbil no varia amb el temps
138

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 146 › ›

ACTIVITAT 145

[PAAU 1998] En un moviment curvilini l’acceleració forma, en un moment donat, un angle de 60º amb la velocitat i val 6 m/s². Calcula, per quest instant, el mòdul de les acceleracions tangencial i normal 138

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 145 › ›

ACTIVITAT 144

[PAAU 2001] Una partícula segueix una trajectòria circular de 3 m de radi. Si l’angle descrit ve donat per l’equació: angle= t² -1 on l’angle està expressat en radians i t en segons, quina és la longitud de l’arc recorregut entre els instants t= 1 s i t= 3 s? 138

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 144 › ›

ACTIVITAT 143

[PAAU 2000] Des d’una altura de 200 m sobre el terra llancem verticalment i cap amunt un cos amb una velocitat de 30 m/s.
a) Quant temps trigarà a recórrer els darrers 50 m?
b) Quina serà la seva posició respecte al terra a l’instant en que el cos baixa amb una velocitat de mòdul 40 m/s?
c) Feu un dibuix aproximat de la gràfica velocitat-temps corresponent al moviment d’aquest cos des de l’instant del llançament fins que arriba a terra.
Considereu g= 10 m/s²

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 143 › ›

ACTIVITAT 142

[PAAU 2004] La Lluna descriu una òrbita al voltant de la Terra que correspon pràcticament a un moviment circular uniforme de període T= 27,4 dies. La llum procedent de la Lluna triga 1,28 s a arribar a la Terra.

Calcula la velocitat angular i l’acceleració de la Lluna.

142

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 142 › ›

ACTIVITAT 141

[PAAU 2003] Una partícula segueix una trajectòria circular. Si l’angle descrit en funció del temps ve donat per l’expressió α= t², (en unitats del SI) calcula:
a) El temps que triga la partícula a fer les dues primeres voltes.
b) La velocitat angular de la partícula a t= s.
138

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 141 › ›

ACTIVITAT 140

[PAAU 1999] Un mòbil descriu un moviment circular de radi 2m. L’angle descrit pel mòbil en funció del temps ve donat per l’equació t³ + 5t – 4 (en unitats del SI). Calcula la expressió de la velocitat angular i l’acceleració tangencial per t=1s.
[Aquest és un Moviment Circular NO Uniformement Accelerat]
138

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 140 › ›

ACTIVITAT 139

Les dades de la taula corresponen a un cos que es mou amb MRUA. Acaba-la d’omplir 139

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 139 › ›

ACTIVITAT 138

[PAAU 2002] El mòdul de la velocitat d’un punt material que descriu una trajectòria circular ve donat per l’equació (en unitats del SI) v=6 + 10t. Si el radi de la trajectòria és de 100 m, quina serà l’acceleració normal quan t= 8 s? I l’acceleració tangencial? 138

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 138 › ›

ACTIVITAT 137

[PAAU 1999] El rècord del món de salt d’altura està en 2,45 m. Es demana quina ha estat la velocitat inicial que ha fet l’atleta al iniciar el salt. 137

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 137 › ›

ACTIVITAT 136

[PAAU 1999] D’una aixeta gotegen separades l’una de l’altra, dues gotes d’aigua. En un instant determinat, estan separades una distància d. Raona si, amb el pas del temps, mentre cauen, aquesta distància anirà augmentant, minvant o romandrà constant 136

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 136 › ›

ACTIVITAT 135

[PAAU 2001] La gràfica de la figura representa la velocitat en funció del temps d’un mòbil que surt de l’origen de coordenades i segueix un moviment rectilini. Calcula:
a) L’acceleració del mòbil a l’instant t= 20 s
b) La distància recorreguda durant el moviment de frenada
c) En quin interval de temps la seva acceleració és màxima? Dibuixa la gràfica x(t) per aquest interval
135

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 135 › ›

ACTIVITAT 134

[PAAU 2002] Un coet és llançat verticalment cap amunt, des del repòs i puja amb una acceleració constant de 14,7 m/s² durant 8 s. En aquest moment se li acaba el combustible, i el coet continua el seu moviment de manera que l’única força a què està sotmès és la gravetat.
a) Calculeu l’altura màxima a què arriba el coet.
b) Calculeu el temps transcorregut des de la sortida fins a la tornada del coet a la superfície de la terra.
c) Feu un gràfic velocitat-temps d’aquest moviment
134

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 134 › ›

ACTIVITAT 133

Donats els punts A(-8,7), B(-3,-5), i C(9,0), que són els vèrtex d’un triangle i utilitzant vectors i les seves propietats, doneu tota la informació possible sobre aquest polígon. 133

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 133 › ›

ACTIVITAT 132

Un mòbil de massa 5 Kg i amb velocitat 10 m/s, persegueix un altre mòbil de massa 1 kg i velocitat 4 m/s. Xoquen i queden enganxats, movent-se en la mateixa direcció. Es demana
a) Amb quina velocitat es mou el conjunt?
b) Què ha passat amb l’energia cinètica?
132

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 132 › ›

ACTIVITAT 131

Es llença a ras de terra un totxo amb una velocitat inicial de 10 m/s. Si hi ha un fregament entre el terra i el totxo de valor 0,5 i es considera que la força de fregament és constant. Quanta estona passarà fins que s’aturi completament? 131

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 131 › ›

ACTIVITAT 130

Dos mòbils es mouen seguint una trajectòria rectilínia entre els punts A i B situats a 500 m l’un de l’altre. El primer surt d’A a una Vi=10 m/s i va cap a B amb una acceleració constant on arriba a una Vf=50 m/s. El vehicle que surt de B cap a A va a una velocitat constant de 20 m/s i comença el seu recorregut 3 segons més tard.
a) Quina acceleració té el mòbil A?
b) En quin punt es trobaran?
c) En quin punt està el mòbil que surt d’A en el moment que té la mateixa velocitat que el mòbil B?
2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 130 › ›

ACTIVITAT 129

Un nen vol fer pujar una joguina per plans inclinats diferents que tenen la mateixa alçària. Demostreu que suposant que aconsegueixi que la joguina arribi fins a dalt sempre amb velocitat constant i tenint en compte que no hi ha fregament:
a) La força que ha de fer en cada cas és diferent
b) El treball que ha de fer sempre és el mateix
129

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 129 › ›

ACTIVITAT 128

Un cotxe d’una muntanya russa està fent el recorregut que veiem a la imatge. Si la seva velocitat és constant i de valor 8 m/s i la seva massa amb els passatgers és de 600 Kg. Indica
a) Quin és el pes aparent en el punt més baix del recorregut?
b) Quin és el pes aparent en el punt més alt del recorregut?
128

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 128 › ›