ACTIVITAT 135

[PAAU 2001] La gràfica de la figura representa la velocitat en funció del temps d’un mòbil que surt de l’origen de coordenades i segueix un moviment rectilini. Calcula:
a) L’acceleració del mòbil a l’instant t= 20 s
b) La distància recorreguda durant el moviment de frenada
c) En quin interval de temps la seva acceleració és màxima? Dibuixa la gràfica x(t) per aquest interval
135

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 135 › ›

ACTIVITAT 134

[PAAU 2002] Un coet és llançat verticalment cap amunt, des del repòs i puja amb una acceleració constant de 14,7 m/s² durant 8 s. En aquest moment se li acaba el combustible, i el coet continua el seu moviment de manera que l’única força a què està sotmès és la gravetat.
a) Calculeu l’altura màxima a què arriba el coet.
b) Calculeu el temps transcorregut des de la sortida fins a la tornada del coet a la superfície de la terra.
c) Feu un gràfic velocitat-temps d’aquest moviment
134

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 134 › ›

ACTIVITAT 133

Donats els punts A(-8,7), B(-3,-5), i C(9,0), que són els vèrtex d’un triangle i utilitzant vectors i les seves propietats, doneu tota la informació possible sobre aquest polígon. 133

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 133 › ›

ACTIVITAT 132

Un mòbil de massa 5 Kg i amb velocitat 10 m/s, persegueix un altre mòbil de massa 1 kg i velocitat 4 m/s. Xoquen i queden enganxats, movent-se en la mateixa direcció. Es demana
a) Amb quina velocitat es mou el conjunt?
b) Què ha passat amb l’energia cinètica?
132

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 132 › ›

ACTIVITAT 131

Es llença a ras de terra un totxo amb una velocitat inicial de 10 m/s. Si hi ha un fregament entre el terra i el totxo de valor 0,5 i es considera que la força de fregament és constant. Quanta estona passarà fins que s’aturi completament? 131

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 131 › ›

ACTIVITAT 130

Dos mòbils es mouen seguint una trajectòria rectilínia entre els punts A i B situats a 500 m l’un de l’altre. El primer surt d’A a una Vi=10 m/s i va cap a B amb una acceleració constant on arriba a una Vf=50 m/s. El vehicle que surt de B cap a A va a una velocitat constant de 20 m/s i comença el seu recorregut 3 segons més tard.
a) Quina acceleració té el mòbil A?
b) En quin punt es trobaran?
c) En quin punt està el mòbil que surt d’A en el moment que té la mateixa velocitat que el mòbil B?
2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 130 › ›

ACTIVITAT 129

Un nen vol fer pujar una joguina per plans inclinats diferents que tenen la mateixa alçària. Demostreu que suposant que aconsegueixi que la joguina arribi fins a dalt sempre amb velocitat constant i tenint en compte que no hi ha fregament:
a) La força que ha de fer en cada cas és diferent
b) El treball que ha de fer sempre és el mateix
129

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 129 › ›

ACTIVITAT 128

Un cotxe d’una muntanya russa està fent el recorregut que veiem a la imatge. Si la seva velocitat és constant i de valor 8 m/s i la seva massa amb els passatgers és de 600 Kg. Indica
a) Quin és el pes aparent en el punt més baix del recorregut?
b) Quin és el pes aparent en el punt més alt del recorregut?
128

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 128 › ›

ACTIVITAT 127

Un vehicle de massa 1200 Kg circula per un turonet, que podem suposar que té la forma d’un arc de circumferència de radi 11 m. Quina és la màxima velocitat a que pot anar sense perdre contacte amb la superfície? 127

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 127 › ›

ACTIVITAT 126

En un dia assolejat, un cotxe de massa 1500 Kg dóna voltes en un circuït circular sense peraltar de radi 35 m. Si el coeficient de fregament de les rodes amb el terra sec és de 0,5 indica
a) La velocitat màxima a la que pot circular sense sortir-se de la pista
En un dia que el circuït és moll, amb una v=8 m/s el cotxe comença a derrapar
b) Quin és el coeficient de fregament en aquestes condicions.

Repeteix el problema però suposant que ara circula una motocicleta de massa 200 Kg.

126

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 126 › ›

ACTIVITAT 125

Fem girar una bola de massa 0,5 Kg, unida a una corda de 1,5 m segons l’esquema. Si la tensió màxima que pot suportar la corda és de 50 N. Calculeu:
a) L’angle de gir amb la tensió màxima.
b) La velocitat de la bola amb la tensió màxima.
125

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 125 › ›

ACTIVITAT 124

Quina velocitat mínima ha de portar un ciclista que vol fer el ris de la mort en una pista de radi 10 m? 124

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 124 › ›

ACTIVITAT 123

En uns grans magatzems, una cinta transportadora de 35 m de llarg puja 20 persones de massa 1.450 Kg des de la planta baixa fins a la 1a planta que està a 6 m d’altura amb una velocitat constant de 0,25 m/s. Determineu el rendiment del motor de la cinta si aquest ha consumit una potència de 1,56 CV per a pujar les 20 persones. 123

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 123 › ›

ACTIVITAT 122

En el sistema representat en la figura les masses són ma= 1 Kg mb= 2 Kg mc= 5 Kg i md= 0,5 Kg. El coeficient de fregament entre els cossos i la superfície es de 0,2. Calculeu:
a) L’acceleració del sistema
b) Les tensions de les cordes
122

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 122 › ›

ACTIVITAT 121

Els astronautes d’un transbordador espacial de massa 47,5 Tm es volen allunyar d’una estació espacial i tornar ala Terra. En un moment donat, engeguen els motors i els gasos en combustió són expulsats a una velocitat de 720 m/s respecte a l’estació. Calculeu l’augment de velocitat que experimenta el transbordador, sabent que inicialment està en repòs respecte a l’estació i que la massa dels gasos expulsats és de 950 Kg. 121

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 121 › ›

ACTIVITAT 120

Una pilota de golf de massa 30 g que està inicialment en repòs es impulsada pel jugador i agafa una velocitat de 104 Km/h. Aplicant el teorema de l’impuls mecànic, estimeu quina estat la força mitjana efectuada sobre la pilota, suposant que aquesta ha actuat durant un interval de temps de 0,07 seg. 120

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 120 › ›

ACTIVITAT 119

Donada una funció afí expressada gràficament, indica quina és la seva forma algebraica 119

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 119 › ›

ACTIVITAT 118

Representa gràficament les funcions afins de la imatge  118

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 118 › ›

ACTIVITAT 117

Ens diuen que el segon terme d’una progressió geomètrica val 10 i el quart 250. Ens demanen trobar la suma dels 6 primers  30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 117 › ›

ACTIVITAT 116

Un home tira de dos trineus amb una força de 117,6 N que forma un angle de 45º amb l’horitzontal. Si els dos trineus tenen una massa de 15 Kg i el coeficient de fregament dels trineus amb la neu és de 0,02 calculeu:
a) L’acceleració amb la que és mou l’home i els trineus
b) La tensió de la corda que uneix els trineus
116

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 116 › ›