ACTIVITAT 35

Un pèndol es construeix amb una corda de massa negligible i amb una bola de massa 525 g. El pèndol penja dels sostre d’un vagó de tren, que porta una moviment rectilini uniformement accelerat. El pèndol està inclinat un angle α respecte la vertical.
a) Per què esta el pèndol inclinat respecte a la vertical?
b) Suposem que l’acceleració del vagó és constant i val 3,2 m/s². Calculeu l’angle que forma la corda amb la vertical.
c) Calculeu la tensió de la corda.
35

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 35 › ›

ACTIVITAT 34

[PAAU 1999] Tenim dues masses iguals de M= 5Kg penjades pels extrems d’una corda que passa per una politja (màquina d’Atwood). Les masses de la corda i la politja es poden considerar negligibles. Inicialment les masses estan en repòs.
a) Considereu una de les masses M. Feu un esquema de les forces que hi actuen i indiqueu sobre quin cos estarien aplicades les forces de reacció corresponents
b) Sobre la massa penjada de la dreta hi cau un tros de plastilina de massa m= 500 g que s’hi queda enganxada. Quina serà l’acceleració de les masses en el moviment posterior al xoc?
c) Quins són els valors de la tensió de la corda abans i després del xoc?
34

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 34 › ›

ACTIVITAT 33

Una caixa de 15 Kg de massa descansa sobre una superfície horitzontal que presenta un coeficient de fregament estàtic de valor 0,45, i un coeficient de fregament dinàmic de 0,42. Per moure la caixa, l’estirem amb una corda que forma un angle de 20º amb l’horitzontal.
a) Quina força mínima hem de fer perquè la caixa es comenci a moure?
b) Quina força hem de fer per moure la caixa amb velocitat constant?
c) Si la força amb que estirem la corda val 65 N, amb quina acceleració es mou la caixa?
33

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 33 › ›

ACTIVITAT 32

Resol el sistema d’equacions de 1r grau amb dues incògnites, per reducció i també gràficament que veus a la imatge 32

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 32 › ›

ACTIVITAT 31

Un número està format per dues xifres consecutives, on la 1a és la més gran, de tal manera que si escrivim el número a l’inrevés, resulta que el quadrat del número obtingut és 209 unitats mes gran que 10 vegades el número inicial
a) Quin número és?
30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 31 › ›

ACTIVITAT 30

En Joan li diu al Pere, si em dones una moneda tindrem les mateixes. I en Pere respon si me la donessis tu a mi aleshores jo en tindria el doble que tu.
Quantes monedes tenen cadascun?
30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 30 › ›

ACTIVITAT 29

Converteix a fracció de números enters :
a) 12,75
b) 12,757575…
c) 12,3757575…

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 29 › ›

ACTIVITAT 28

 Calcula 8:(-4) + 3·[(-2)·[-1) + 3·((-1) + 2·6:3)]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 28 › ›

ACTIVITAT 27

Troba les arrels del polinomi 10x5 + 33x4 + 25x3 – 6x2 – 8x

[Ruffini]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 27 › ›

ACTIVITAT 26

Troba el m.c.m de (8,12,18) [mètode alternatiu]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 26 › ›

ACTIVITAT 25

 Troba el m.c.m de (25,12,6,10)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 25 › ›

ACTIVITAT 24

 Una roda de radi 20 cm, partint del repòs gira amb una acceleració angular constant i al cap de 5 s té una velocitat angular de 300 RPM, es demana:
Velocitat angular en rad/s, Velocitat lineal dels punts de la superfície de la roda, Acceleració angular, Acceleració angular, Acceleració tangencial, Acceleració normal, Acceleració total, Angle girat i Espai recorregut en girar la roda.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 24 › ›

ACTIVITAT 23

El porter de handbol d’un equip inicia un contraatac llançant una pilota amb una velocitat de 20 m/s i una inclinació de 60º, sobre un company que es troba 25 m més endavant. Si aquest jugador corre a una velocitat constant i agafa la pilota a la mateixa altura que la ha llançada el porter, es demana:
a) A quina distància del porter agafa el company la pilota?
b) A quina velocitat corre l’atacant?
23

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 23 › ›

ACTIVITAT 22

La velocitat angular d’una roda passa de 1000 RPM a 750 RPM en 10 s. És demana:
a) L’acceleració angular
b) El nombre de voltes que fa en aquests 10 s.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 22 › ›

ACTIVITAT 21

Una noia llança un objecte amb una certa inclinació cap amunt des d’una altura de 3m. Si el component horitzontal de la velocitat inicial és 20 m/s i el mòdul de la velocitat inicial és 32 m/s, es demana:
a) Escriviu les equacions del moviment
b) Calculeu el moment en què l’objecte arriba a terra i a quina distància ho fa
c) L’objecte entrarà en un forat que és a 100 m mesurats horitzontalment?
21

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 21 › ›

ACTIVITAT 20

Una centrifugadora de 12 cm de radi que està inicialment en repòs, accelera uniformement durant 20 s. En aquest interval de temps, acceleració tangencial=100·Π rad/s². Després manté constant la velocitat adquirida.
a) Amb quina velocitat gira la centrifugadora quan fa 20 s que funciona? Expresseu el resultat en RPM
b) Quantes voltes ha ha fet la centrifugadora després de funcionar durant 20 s? I després de funcionar 50 s?
c) Calculeu les acceleracions tangencial i normal que tenen els objectes a l’interior de la centrifugadora quan aquesta fa 1 minut que gira
20

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 20 › ›

ACTIVITAT 19

Són les 12 en punt. Tant la busca horària com la minutera del rellotge apunten cap amunt.

En quin moment tornaran a coincidir per primer cop l’una sobre l’altra?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 19 › ›

ACTIVITAT 18

Un cotxe es mou per una carretera seguint una corba amb una velocitat constant de 60 Km/h.

Té acceleració el cotxe?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 18 › ›

ACTIVITAT 17

Una màquina de tren té una massa de 35 Tm i arrossega dos vagons de masses 23 Tm i 18 Tm respectivament. La força que fa la màquina per tal de moure el el conjunt és de 5,5·104 N. Es demana
a) L’acceleració amb que es mouen la màquina i els vagons
b) La tensió que suporta cadascun dels dos enganxalls que uneixen els vagons
17

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 17 › ›

ACTIVITAT 16

Del sostre d’un ascensor pengem una bola de massa 1,55 Kg amb l’ajut d’una corda. Calculeu la tensió de la corda en les situacions següents:
a) L’ascensor baixa amb una acceleració constant de 2 m/s²
b) L’ascensor puja amb una velocitat constant de 5 m/s
c) L’ascensor puja amb una acceleració constant de 0,9 m/s²
d) Es trenquen els cables de l’ascensor (No el que aguanta la massa)
16

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 16 › ›