ACTIVITAT 381

Resol 2X – 5·2-X + (2X+3)/5 – 2X-1 = -29/10

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 381 › ›

ACTIVITAT 380

Resol 2X – 5·2-X + 4·2-3X= 0

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 380 › ›

ACTIVITAT 379

Resol
162X + Y = 4X – 5Y
log (X-Y) = 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 379 › ›

ACTIVITAT 378

Resol
logx(y+3) = 1
logx(2y-1) = 1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 378 › ›

ACTIVITAT 377

Resol 5·25X – 26·5X + 5= 0

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 377 › ›

ACTIVITAT 376

Resol 2X-1 + 2X-2 + 2X-3 + 2X-4= 960

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 376 › ›

ACTIVITAT 375

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus quadrats, o sigui p2 i q2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 375 › ›

ACTIVITAT 374

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus inversos, o sigui 1/p i 1/q.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 374 › ›

ACTIVITAT 373

[IBO] Troba el domini i recorregut de la funció f(x)=(1 – x2)-1/2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 373 › ›

ACTIVITAT 372

[IBO] Considera la progressió aritmètica: 2, 5, 8

1) Troba una expressió per a Sn.

2) Troba n, si la suma és 1365.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 372 › ›

ACTIVITAT 371

[IBO] El gràfic mostra les rectes x + y = 5 i x – 2y – 4 = 0, i també el punt P (1,1). És dibuixa una recta que passant per P talli les dues rectes anteriors pels punts R i Q respectivament, de manera que P sigui el punt mig del segment RQ. Es demana trobar les coordenades dels punts R i Q 371

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 371 › ›

ACTIVITAT 370

[IBO] Troba la suma infinita dels arcs de la imatge, suposant R1=1 370

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 370 › ›

ACTIVITAT 369

[IBO] La suma dels n primers termes d’una progressió aritmètica ve donada per Sn=2n2-n, on n és un enter

  1. Troba els 3 primers termes de la progressió
  2. Troba l’expressió de an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 369 › ›

ACTIVITAT 368

[IBO] Troba l’àrea total de les dues regions compreses entre la corva y = x– 3x– 9x + 27 i la recta y = x + 3 368

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 368 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 366

[IBO] Resol 3· 42x+1 = 6x+2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 366 › ›

ACTIVITAT 365

[IBO] Resol l’equació logarítmica de la imatge 365

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 365 › ›

ACTIVITAT 364

[IBO] Els termes a, 1, b  estan en progressió aritmètica. Els termes 1, a, b estan en progressió geomètrica. Troba els valors: a i b, a≠b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 364 › ›

ACTIVITAT 363

[IBO] Els processos independents A i B són tals que P(A)=0,4 i P(AUB)=0,88. Troba:

a) P(B)

b) La probabilitat que succeeixi A o B, però no tots dos alhora

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 363 › ›

ACTIVITAT 362

[IBO] Donat el cercle x² + (y-2)² = 1, trobeu els possibles pendents de la recta y=kx, tal que sigui tangent al cercle.

[Teorema del catet][Teorema de l’altura]

362

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 362 › ›