ACTIVITAT 403

Tinc el doble de l’edat que tu tenies quan jo tenia l’edat que tu tens.

Quan tu tinguis l’edat que jo tinc la suma de les nostres edats serà 63.

Quines edats tenim?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 403 › ›

ACTIVITAT 402

En Lluís un matemàtic de prestigi es troba a l’Anna una companya de facultat que fa temps que no es veien i…

Lluís: Hola Anna, quant temps sense veure’ns, com et va la vida?

Anna: Prou bé, ja tinc tres fills

Lluís: Ah què bé! I quants anys tenen?

Anna: Doncs guaita, a veure si les saps dir, la suma de les seves edats dóna 13

Lluís: Dona, amb això no en tinc prou!

Anna: Tens raó, et dono més informació, el producte de les seves edats coincideix amb la nostra

Lluís: Mmmm …, encara em falten dades

Anna: És veritat, el gran estudia piano.

Lluís: Mmmm…, ara sí.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 402 › ›

ACTIVITAT 401

Representa la paràbola   X2 – 8X – 8 – 8Y = 0, trobant els elements d’interès de la figura

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 401 › ›

ACTIVITAT 400

Troba l’asímptota de la funció que veus a la dreta

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 400 › ›

ACTIVITAT 399

Representa la paràbola (Y – 3)2 = – 4(X + 2), trobant els elements d’interès de la figura i la seva expressió general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 399 › ›

ACTIVITAT 398

Troba el coeficient a, perque el polinomi P(X) = X5 – 17X3 – ax2 + 52x + 48, sigui divisible per (X + 2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 398 › ›

ACTIVITAT 397

Troba el límit de f(x), per a x = – ∞, x = + ∞, i x = ±2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 397 › ›

ACTIVITAT 396

Troba el límit a infinit de la funció de la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 396 › ›

ACTIVITAT 395

Resol el sistema d’inequacions que veus a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 395 › ›

ACTIVITAT 394

Resol el sistema d’inequacions que veus a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 394 › ›

ACTIVITAT 393

Resol les dues equacions racionals que estan a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 393 › ›

ACTIVITAT 392

Resol les dues equacions racionals que estan a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 392 › ›

ACTIVITAT 391

Troba la funció inversa g(x), a la funció f(x), que està escrita la dreta i comprova que la combinació f o g (x) = g o f (x) = x

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 391 › ›

ACTIVITAT 390

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2017-18

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 390 › ›

ACTIVITAT 389

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2018-19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 389 › ›

ACTIVITAT 388

Una empresa embotelladora de refrescos fa un control de qualitat per a comprovar que el contingut de les begudes sigui 250 cm3, per això agafa 40 ampolles de la producció d’un dia determinat i en fa un estudi estadístic, i posa dues condicions per a acceptar la producció:
1a condició: la mitjana de la mostra ha de ser com a mínim de 250 cm3
2a condició: a l’interval [x – s, x + s] hi ha d’haver com a mínim el 65 % de la mostra. (s és la desviació típica i x és la mitjana de la mostra)
Fes un estudi estadístic amb classes: recompte de dades, 5 classes de 4 cm3 començant a 240 cm3, mitjana, desviació típica. Com a conseqüència de tot això determina si la producció serà acceptada o rebutjada

248 240 259 250 250 245 246 252 256 250
249 247 255 256 251 254 251 244 252 248
247 241 254 253 256 249 247 253 258 251
245 246 254 257 253 252 256 247 253 247

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 388 › ›

ACTIVITAT 387

Estadística bidimensional: Troba el núvol de punts, els paràmetres més importants i la recta de regressió amb l’ajut del full de càlcul Excel.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 387 › ›

ACTIVITAT 386

Fes un estudi estadísitc el més complert possible amb l’ajut del full de càlcul Excel

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 386 › ›

ACTIVITAT 385

Estadística bidimensional: Troba el núvol de punts, els paràmetres més importants i la recta de regressió amb l’ajut del full de càlcul Excel.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 385 › ›

ACTIVITAT 384

Donada f(x) = (2x + 1)/(x – 3) i g(x) = (3x+1)/(x – 2)

Troba f o g (x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 384 › ›